Till huvudinnehåll

Tillsyn av betygssättning utifrån beviljad betygsrätt

Skolinspektionen genomför nu en tillsyn av betygsättningen inom utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, komvux, hos anordnare som fått betygsrätt.

Enskilda utbildningsanordnare och folkhögskolor kan ansöka om tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg (betygsrätt) för utbildning motsvarande komvux. Skolinspektionen har ansvar för att pröva dessa anordnares ansökningar om betygsrätt och har också tillsyn över de utbildningar som tillstånd har lämnats för. Därför gör Skolinspektionen nu en tematisk tillsyn med fokus på betygssättningen hos både enskilda utbildningsanordnare och folkhögskolor med sådana tillstånd.  

Tillsynen är en del i Skolinspektionens regeringsuppdrag om att granska betygsrätten.

Läs mer om regeringsuppdragen

Det här granskar vi

Syftet med tillsynen är att granska om enskilda utbildningsanordnare och folkhögskolor som har fått beviljat tillstånd för betygsrätt följer gällande författningar avseende såväl betygsrätten för sig, som för betygsättningen. Den utbildning som berörs av tillsynen är folkhögskolor och enskilda utbildningsanordnare som bedriver utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning. Följande frågeställningar ska besvaras:

  1. Hanterar och utfärdar anordnaren betyg enligt beviljat tillstånd från Skolinspektionen?
  2. Sätter lärare betygen förhållande till betygskriterierna samt beslutas betygen vid rätt tillfälle och av rätt person?
  3. Har eleverna fått information om grunderna för betygssättningen?
  4. Har anordnaren och rektorn ett arbete för att säkerställa att betygssättningen blir rättvis och likvärdig?

Så här görs granskningen

Besök kommer att genomföras hos enskilda utbildningsanordnare och folkhögskolor under hösten 2023. Tillsynen omfattar totalt 20 verksamheter. I tillsynen ingår intervjuer med elever, lärare, rektor och företrädare för de enskilda utbildningsanordnarna och folkhögskolorna. Vi inhämtar också information genom dokumentstudier.

I tillsynen bedöms anordnarnas arbete i förhållande till den reglering som finns. Vid sidan av beslut till de granskade anordnarna kommer även en övergripande rapport publiceras i augusti 2024.

Senast uppdaterad: 26 juni 2024