Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Se alla kategorier

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Svar

Det är en prövning av om en fristående skolas ägar- och ledningskrets är lämpliga att bedriva skolverksamhet och om de har tillräcklig insikt och kunskap om de regelverk som gäller för verksamheten.

Svar

Skolinspektionen gör ägar- och ledningsprövning genom att:

Samla in uppgifter från andra myndigheter

Vid ägar- och ledningsprövning samt vid bedömning av ekonomiska förutsättningar hämtar vi in uppgifter från bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Bedöma erfarenheter och på annat sätt förvärvad insikt

Skollagens bestämmelser omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamhet. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet.

Krav på insikt innebär att det inom ägar- och ledningskretsen ska finnas kompetens om de föreskrifter som krävs för att bedriva skola, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt ekonomiska regelverk.

Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är personerna i ägar- och ledningskretsen som ska ha den samlade kompetensen.

Göra en lämplighetsbedömning

Personerna som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda.

Bedöma de ekonomiska förutsättningarna

Skollagen ställer krav på att huvudmannen ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kraven på ekonomiska förutsättningar ska vara uppfyllda både vid tillståndsprövning och under fortlöpande verksamhet. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Svar

Regeringen har i förarbetena till lagstiftningen om ägar- och ledningsprövning tydligt uttryckt att syftet med lagstiftningen är att förhindra oseriösa aktörer att verka inom välfärdssektorn.

Svar

Vi gör en prövning av ägar- och ledningskretsen vid ansökan om nyetablering och/eller utökning av fristående skola samt vid tillsyn.

Svar

  • den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
  • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
  • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
  • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Svar

Nej, en anställd med arbetsledande funktion, som exempelvis rektor och skolchef, ingår som regel inte i ägar- och ledningskretsen om det inte finns andra omständigheter som visar detta. En skolchef eller rektor anses inte ha ett bestämmande inflytande endast genom sin yrkesroll. Däremot kan en skolchef, liksom en rektor, på annat sätt anses ha ett bestämmande inflytande och därigenom ingå i ägar- och ledningskretsen. En rektor kan exempelvis även vara ledamot i en styrelse eller särskild firmatecknare.

Om en rektor ingår i ägar- och ledningskretsen då ska det framgå genom en fullmakt, delegationsordning eller liknande som visar att sådant inflytande finns.

Svar

Kravet på ekonomiska förutsättningar innebär att verksamheten ska bedrivas så att den bär sina kostnader, samt att det finns ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar.

Vi kan ingripa om en aktörs ekonomi kraftigt försämras, t.ex. genom vikande elevunderlag eller att aktörens tillgångar minskar på ett sådant sätt att det påverkar förutsättningarna att bedriva en verksamhet av godtagbar kvalitet enligt lagar och andra föreskrifter. Ett underskott i sig innebär inte att kravet på ekonomiska förutsättningar inte är uppfyllt. En prognos som visar att det finns förutsättningar att inom skälig tid nå ett överskott kan också vara en indikation på att kravet är uppfyllt.

Om det är fråga om ett bolag som ingår i en koncern beaktar vi även om ekonomin i koncernen som helhet påverkar aktörens ekonomiska förutsättningar.

Svar

En huvudman är skyldig att anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen inom en månad. Förändringen kan bero på att styrelsen ändrats i samband med årsmöte, att en person lämnat sin styrelsepost och att någon ny röstats in. En förändring som ska anmälas är även om bolaget får ny ägare. I samband med anmälan hämtar vi in vissa uppgifter från andra myndigheter om nytillkomna fysiska personer i ägar- och ledningskretsen. Vi kan också öppna ett tillsynsärende med anledning av anmälan för att kontrollera ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet samt huvudmannens ekonomiska förutsättningar.

Svar

Ja, men eftersom ni är huvudman för förskola är det hemkommunen som både tillståndsprövar och har tillsynsansvaret. Anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen ska därför göras hos hemkommunen.

Hur kommunerna utformar sin tillståndsprövning och utövar tillsyn är upp till kommunerna att utforma. Vänd er dig därför till den kommun er förskola är placerad i.

Svar

Skolinspektionen genomför ägar- och ledningsprövning avseende huvudmän för förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola.

Bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning omfattar även förskola, men i den delen är det hemkommunen som prövar tillstånd och utövar tillsyn. Anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen ska också göras hos hemkommunen. Vänd er dig därför till den kommun er förskola är placerad i.

Skyldigheten att anmäla ändringar inom ägar- och ledningskretsen omfattar samtliga styrelse- och ledningspersoner. Det räcker alltså inte att anmäla förändringar enbart avseende exempelvis ordförande eller en förskolechef med bestämmande inflytande i verksamheten.

Välj en kategori

Kötid som urvalsgrund för fristående skolor

Frågor och svar om kötid som urvalsgrund för fristående skolor.

Skolenkäten

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Kränkningar

Vanliga frågor om kränkningar i skolan. Länk till Barn- och elevombudet.

Starta fristående skola

Vanliga frågor och svar om att starta skola.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Vanliga frågor och svar om hur vi hanterar inkomna uppgifter om missförhållanden i skolan.

Tillstånd för fristående skola

Här hittar du svar på vanliga frågor om vad som gäller för tillstånd för fristående skola.

Statistik

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om statistik.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss