Till huvudinnehåll
En elev står ensam på en skolgård

Missförhållanden i skolan

Här finns information för dig som anser att det finns brister på förskolan/skolan eller att ett barn/elev har blivit felaktigt eller illa behandlad.

Prata med förskolan eller skolan

Om du tycker att det är problem på förskolan/skolan bör du alltid ta upp det med lärare, mentor, rektor eller annan personal. Rektorn ansvarar bland annat för att barnen/eleverna får det stöd de har rätt till och är chef för lärarna och övrig personal på förskolan/skolan.  

Vänd dig till skolhuvudmannen klagomålshantering 

Om du är missnöjd med rektors svar eller hantering ska du vända dig till huvudmannen, det vill säga kommunen eller den som driver en fristående skola. Det är de som är ansvariga för att barn och elever får en god utbildning i en trygg miljö. Huvudmannen är också skyldig enligt lag att ta emot och utreda klagomål.

Om du vill lämna klagomål till huvudmannens klagomålshantering kan du söka information på skolhuvudmannens eller skolans webbplats, alternativt fråga någon i personalen på skolan.

Lämna uppgifter till oss

Skolinspektionens uppdrag är att genom inspektion bidra till att skolhuvudmän, de som driver skolan, sköter sina verksamheter enligt de regler som gäller för skolor och förskolor. Barn- och elevombudets (BEO) uppdrag är att arbeta för att alla barn och elever ska ha en trygg förskola och skola fri från kränkningar och mobbning. 

Om du ser allvarliga problem på en skola som huvudmannen inte åtgärdar kan du vända dig till oss. Det kan handla om problem som påverkar flera barn/elever eller hela skolan. Det kan också handla om situationen för ett enskilt barn/elev. Dina uppgifter kan resultera i att Skolinspektionen gör en tillsyn beroende på hur den samlade bilden av skolan och huvudmannen ser ut. Om frågan rör kränkande behandling kommer BEO göra en bedömning om en utredning ska inledas.

Här kan lämna uppgifter om missförhållanden i skolan:

Lämna uppgifter om missförhållanden

Senast uppdaterad: 1 september 2021