Till huvudinnehåll

Lämna uppgifter om missförhållanden i skolan

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) går igenom och sparar alla uppgifter som vi får in. Vi avgör om en utredning ska inledas och på vilket sätt.

Dina uppgifter kan användas på olika sätt och är värdefulla i vårt tillsynsarbete för att vi ska få en samlad bild av skolan. Det kan handla om problem som påverkar flera barn/elever eller hela skolan. Det kan också handla om situationen för ett enskilt barn/elev. Vi använder uppgifter på olika sätt inom våra inspektioner och de kan komma att ligga till grund för framtida inspektioner.

Skolan och huvudmannens ansvar

Du bör alltid kontakta rektorn för att få snabb och effektiv hjälp. Om du inte är nöjd med rektorns hantering ska du vända dig till skolhuvudmannen, det vill säga den som driver skolan.

Huvudmannen har till skillnad från Skolinspektionen och BEO en skyldighet att ta emot och utreda klagomål samt vidta nödvändiga åtgärder om det finns brister. Det är därför viktigt att vända sig till skolan eller huvudmannens klagomålshantering.

Lämna uppgifter om missförhållanden via webbformulär

Det går att lämna uppgifter om en specifik elev men även om en generell situation som påverkar fler elever. Vi går igenom och sparar alla uppgifter som vi får in men vi utreder inte alla uppgifter. Du får också en bekräftelse på att vi tagit emot din information. Vi kontaktar dig om du behöver komplettera dina uppgifter. Annars kommer vi inte att kontakta dig.

Webbformulär för uppgifter om missförhållanden

Vad händer när jag lämnat uppgifter om missförhållanden?

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) går igenom och sparar alla uppgifter som vi får in men vi utreder inte alla uppgifter. 

  • Utifrån vårt uppdrag avgör vi om en utredning ska inledas och i så fall på vilket sätt den ska göras.
  • Vi gör en samlad bedömning utifrån det vi vet om skolan och huvudmannen och inte bara uppgiften i sig.
  • Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din uppgift men du kommer inte att få någon mer återkoppling på om vi bestämmer oss för att utreda den aktuella skolan/verksamheten eller inte.
  • I de fall vi startar en utredning har vi som inriktning att granska skolans arbete för alla barn och elever. Det innebär att vår utredning inte fokuserar på skolsituationen för ett enskilt barn eller en elev. Syftet är att bidra till att förbättringar för så många barn/elever som möjligt.
  • Om uppgiften rör kränkande behandling överlämnas det till BEO som självständigt avgör om att eventuellt starta ett ärende.

Om vi startar en utredning
För att så många elever som möjligt ska dra nytta av vårt arbete kommer fler ärenden att utredas på skolnivå och färre ärenden som enbart är kopplade till enskilda barn/elever.

  • Det innebär att även om en uppgift som kommer in till Skolinspektionen rör en enskild elev kan vi välja att utreda den på skolnivå. Vi vet av erfarenhet att när vi får in uppgifter om missförhållanden om ett enskilt barn eller en elev finns det många gånger andra elever på skolan som är i samma situation och orsaken till missförhållande handlar ofta om brister på skolnivå.
  • Skolinspektionen och Barn- och elevombudet utreder vissa enskilda elevärenden. Det kan till exempel handla om när en elev är utsatt för kränkande behandling, eller har omfattande frånvaro eller det finns allvarliga brister i fråga om stöd. Men för att detta ska utredas för ett enskilt barn eller en enskild elev ska det vara befogat med statlig tillsyn. Det innebär att vi ser över vad vi vet om skolan och huvudmannen sedan tidigare och hur huvudmannen hanterar brister.
  • Om uppgiften rör kränkande behandling överlämnas uppgiften till BEO som självständigt avgör om att eventuellt starta ett ärende.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Alla inkomna uppgifter blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Även personuppgifter kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Det går att lämna uppgifter om en generell situation anonymt. Om du vill lämna uppgifter som gäller en enskild elev behöver elevens namn uppges.

Skolinspektionens integritetspolicy