Till huvudinnehåll

Frågor för reflektion

Frågorna är tänkta att bidra till kvalitetsutveckling av det dagliga arbetet. Även att stötta dig som rektor när du vill utföra en självvärdering eller hålla ett reflekterande samtal med din ledningsgrupp.

Frågorna, som knyter an till Skolinspektionens granskning av rektors ledarskap, ger dig möjlighet att tänka på och samtala kring situationer i arbetet och den egna yrkesrollen som ett första steg i en kartläggning av nuläget.

Frågor:

 • Upplever rektor sitt arbetssätt som tydlig och kommunikativ. Finns ett tydligt fokus på skolans sociala mål samt på kunskapsmålen?
 • Har skolan en vision? Är den tydlig och känd för alla som arbetar i skolan? Hur präglar visionen skolans arbete?
 • Deltar rektorn regelbundet i diskussioner tillsammans med lärarna om vad som genererar framgångsrik undervisning och analyserar samband mellan skolans undervisning och de kunskapsresultat man uppnår?
 • Upplever sig rektor kunnig och kompetent nog för att leda skolans verksamhet och har rektor lärarnas förtroende?
 • Gör rektorn besök i den dagliga undervisningen och ger återkoppling och bekräftelse till lärarna?
 • Har rektorn en ledarstrategi som fokuserar på att skapa en kultur med
  normer och värderingar som stimulerar och inspirerar medarbetarna
  till tydligare engagemang och vilja att utveckla sin kompetens?
 • Involverar rektorn medarbetarna och ger förutsättningar för delaktighet och inflytande samt fördelar ansvar och befogenheter till arbetslag och team?
 • Tar rektorn tillräckligt ansvar för samverkan och lärande tillsammans med andra skolor?
 • Har rektorn en aktiv dialog med skolans huvudman och förmår tolka de instruktioner och beslut som kommer från huvudman på det sätt som passar den egna skolan bäst?

Läs mer om att leda och organisera

På Skolverkets webbplats finns det stöd för att organisera verksamheten och utveckla ditt arbete

Senast uppdaterad: 13 april 2021