Detta kan du anmäla

Anmäla en skola eller förskola

De flesta anmälningar till Skolinspektionen handlar om barn och elever som inte får det särskilda stöd de behöver, blir utsatta för mobbning eller inte får den undervisning de har rätt till. Men du kan också till exempel anmäla att du inte får plats på förskola för ditt barn inom rimlig tid, att ditt barn tagits emot i särskolan på felaktiga grunder, att ditt barn måste betala avgifter i samband med undervisningen eller att tillsynen av ditt barn på skolgården inte fungerar. Du kan också anmäla andra brister i den pedagogiska verksamheten och omsorgen om barnen och eleverna.

Vi granskar om skolan eller förskolan har brutit mot de regler som finns för den pedagogiska verksamheten och omsorgen. Våra granskningar utgår från skollagen, läroplaner och andra regler som finns för verksamheten.

Tänk på att: Vi utreder bara din anmälan om barnet eller eleven går kvar på förskolan eller skolan. Om det handlar om mobbning eller kränkningar kan vi dock göra en utredning även när eleven slutat på skolan.

Anmäla en legitimerad lärare eller förskollärare

Du kan anmäla en legitimerad lärare eller förskollärare till Skolinspektionen. Vi kan sedan gå vidare och anmäla personen till Lärarnas ansvarsnämnd, om vi bedömer att hen agerat olämpligt eller oskickligt. Det kan till exempel handla om att hen har uttalat sig olämpligt, visat sig vara mycket oskicklig i sitt arbete eller har använt våld mot ett barn eller elev. Det kan också handla om att personen har dömts för grova brott eller har en allvarlig sjukdom som gör att hen inte kan utöva sitt yrke.

Lärarnas ansvarsnämnd kan ge läraren eller förskolläraren en varning eller återkalla legitimationen.

Dessa skolformer granskar vi

Din anmälan kan gälla många olika skolformer, som till exempel grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och olika sorters vuxenutbildning. Här finns en detaljerad lista över vilka skolformer Skolinspektionen har tillsyn över och som du kan anmäla till oss:
Dessa skolformer granskar vi

Tänk på att: Du kan bara anmäla förskolor som drivs av en kommun till oss. Fristående förskolor, som drivs av till exempel ett företag eller föräldrakooperativ, ska du anmäla till den kommun som de ligger i. Om ett barn blivit mobbat eller kränkt i förskolan kan du dock alltid anmäla det till Skolinspektionen och BEO, även om det hänt på en fristående förskola.

Här kan du lämna in din anmälan

Här kan du lämna in din anmälan