Start

Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet

Alla barn i Sverige har rätt till en förskola av god kvalitet. Tidigare studier och Skolinspektionens erfarenheter ger sammantaget en bild av att huvudmännen ofta brister i sin styrning och ledning av förskolans kvalitet. Mot bakgrund av detta har Skolinspektionen bedömt det som viktigt att i en kvalitetsgranskning undersöka hur huvudmannen styr och leder förskolans verksamhet mot ökad måluppfyllelse.
plant

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs enligt styrdokumenten, vilket betyder att denne ansvarar för att det finns fungerande system för att leda verksamheten mot de nationella målen.

Ansvaret som huvudman innebär bland an-nat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas.

Syftet med utvärderingen är att få kunskap om förskolans kvalitet och resultat, det vill säga hur verksam-hetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

 • Titel
 • Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2017-11-13
 • Diarienummer
 • 2016:6997
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport:

  Kvalitetsgranskning

  Granskningsrapport:
  Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Förskolan
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Kvalitetsarbete