Skolors arbete vid elevers övergång till årskurs 7

Att börja i årskurs 7 innebär en stor förändring för många elever. Det innebär ofta ett högre tempo, ändrad struktur samt högre krav på eget ansvarstagande. Dessutom är det inte ovanligt att eleverna får nya klasskamrater, flera nya lärare, ny rektor och ny elevhälsa. Det är viktigt att övergången mellan olika skolor fungerar väl för att kontinuitet och progression i lärandet ska säkras. Mottagande skola och dess lärare behöver känna till elevers kunskapsnivå samt behov och förutsättningar i övrigt. Det är också viktigt att informationen används för att anpassa undervisningen.

Skolinspektionen har granskat hur övergången har skett på 17 skolor där elever börjat i årskurs 7.

Centrala resultat

  • Avlämnande och mottagande skolor samverkar i liten utsträckning för att skapa sammanhang och progression i utbildningens innehåll.
  • Det varierar i stor utsträckning om informationen om eleverna används.
  • Skolorna fokuserar på de elever som har stödbehov. Övriga grupper faller ofta bort.
  • Det finns stora skillnader i den information som förs över.
  • Ett övergripande resultat är att arbetssätt vid överlämningar inte är tillräckligt strukturerade och etablerade.

Utvecklingsområden

För att alla elever ska få kontinuitet och progression i sitt lärande behöver skolor både ha tillgång till och använda information om eleverna. Det gäller information både om deras kunskapsnivå och om deras behov och förutsättningar i övrigt.
Utifrån den nya lagstiftningen – där ansvaret nu ligger på den avlämnande skolan att lämna över nödvändig information – och våra iakttagelser i granskningen har Skolinspektionen identifierat följande generella utvecklingsbehov:

  • Avlämnande skolor behöver se över vilken information som är relevant att överlämna.
  • Skolorna behöver utgå från vilka behov som finns för elevers fortsatta progression i lärande och utveckling – inte bara de med stödbehov.
  • Avlämnande och mottagande skolor behöver samverka så långt möjligt för att skapa sammanhang och progression i undervisningen i olika ämnen.
  • Rektor behöver se till att det på skolan finns en samsyn om vikten av att informationen används.
  • Styrningen av arbetet med elevers övergångar behöver bli mer strukturerad.

Att fler skolor, lärare och annan personal är inblandade vid övergången till årskurs 7 innebär också att  huvudmännen behöver ta ett större och tydligare ansvar för styrningen av arbetet. Riktlinjer kan till exempel behövas. Läroplanen fokuserar på skolans – och särskilt lärarnas – ansvar för att samverkan sker vid övergångar. Huvudmännen behöver i högre grad stödja rektorer och lärare i detta arbete.


plant

Kvalitetsarbete

Detaljer om publikation

Skolors arbete vid elevers övergång till årskurs 7

2018-09-24

Granskningsrapport:

Kvalitetsgranskning

Granskningsrapport:
Kvalitetsgranskning

Svenska

-

2016:11437

Grundskolan

-