Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning hos skolor med stora avvikelser vid ombedömning av nationella prov

I denna riktade tillsyn har Skolinspektionen granskat om de nationella proven används som stöd inför betygsättning, om lärare sätter betyg enligt författningarna samt om rektor säkerställer att betyg utfärdas i enlighet med dessa. I rapporten pekar Skolinspektionen på en rad områden som behöver utvecklas för att en korrekt och kvalificerad bedömning och betygsättning ska kunna säkerställas.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Fristående skola, Prov och resultat

Detaljer om publikation

Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning hos skolor med stora avvikelser vid ombedömning av nationella prov

2012-03-30

Granskningsrapport:

Oanmäld kvalitetsgranskning

Rapport till regeringen:
Redovisning av regeringsuppdrag

-

2011:6059

Grundskolan, Gymnasieskolan

-