Årsrapport: Ökat fokus på skolor med större utmaningar

Under 2015 har Skolinspektionen genom sitt uppdrag mött ett stort antal elever, personal och huvudmän inom olika delar av skolväsendet. Årsrapporten bygger på Skolinspektionens tillsyn i en ny modell där vi under en treårsperiod prioriterar att granska de 25 procent av skolorna där vi bedömer att det finns störst risk att eleverna inte får den utbildning de har rätt till. Under samma treårsperiod granskas samtliga huvudmän. Den bild som redovisas bygger i huvudsak på erfarenheterna från de grundskolor som under 2015 har prioriterats i tillsynen. Tillsynsstatistik och resultat från Skolenkäten för dessa skolor kompletteras med erfarenheterna från ett antal kvalitetsgranskningar som Skolinspektionen gjort under året.


plant

Kränkande behandling, Kvalitetsarbete, Särskilt stöd

Detaljer om publikation

Årsrapport: Ökat fokus på skolor med större utmaningar

2016-03-18

Rapport till regeringen: Årsrapport

-

2015:6905

Förskola, Fritidshem, Grundskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola

-