Ekonomisk stabilitet hos enskilda huvudmän inom skolväsendet

Skolinspektionen har i regleringsbrevet för 2017 fått regeringens uppdrag att ”… redovisa sina erfarenheter rörande den ekonomiska stabiliteten hos en-skilda huvudmän inom skolväsendet." Denna rapport behandlar Skolinspektionens erfarenheter av enskilda huvudmäns ekonomiska stabilitet. Erfarenheterna grundas på den analys av enskilda huvudmäns ekonomiska ställning som Skolinspektionen gör inom ramen för en pågående tillsyn av landets skolhuvudmän. Tillsynen startade 2015 och beräknas vara avslutad i början av 2018.


plant

Ekonomi och organisation, Skolinspektionen

Detaljer om publikation

Ekonomisk stabilitet hos enskilda huvudmän inom skolväsendet

2017-06-15

Rapport till regeringen:

Redovisning av regeringsuppdrag

Rapport till regeringen:
Redovisning av regeringsuppdrag

-

-

2017:5084

-

-