Generaldirektör Helén Ängmo om studiero

Skolinspektionen har under flera år granskat om elever ges rätt till trygghet och studiero i svenska skolor. Främst har detta gjorts i vår regelbundna tillsyn. Förra året såg vi brister i trygghet och studiero i en tredjedel av de skolor vi prioriterade att granska. I några fall handlade det om allvarliga brister. Vi såg lektioner som präglades av stora ordningsproblem och störningar. I dessa fall har Skolinspektionen ingripit och beslutat att förelägga huvudmannen med vite. Det är självklart mycket allvarligt när vi ser sådana förhållanden. Skolorna måste snabbt komma till rätta med sin situation. Alla elever har rätt till trygghet och studiero på sin skola.

Det finns således tydliga problem på vissa skolor som vi reagerat mot, men det ser inte ut så på alla skolor. Vi har mött flera skolor som vi prioriterat i tillsynen, där vi sett en lugn miljö, tydliga normer som förankrats på hela skolan, hög trivsel och många goda förutsättningar för lärande. Det finns således skolor som lyckas väl.

Hur ofta förekommer problem med studiero och hur ser eleverna på sin studiemiljö? Det är självfallet svårt att ge en generell bild men vår skolenkät visar att majoriteten av eleverna som svarar är positiva till trygghet och studiero på sin skola. Samtidigt anser en tredjedel av eleverna att de inte har tillräcklig studiero på lektionerna och att de kan störas av andra elever.  Det är också värt att notera att det finns en stor variation mellan skolor. Lärare anser vidare i högre grad att det finns studiero på lektionerna. Detta mönster har varit stabilt i vår skolenkät under flera år.

Problem med koncentration i studiemiljön handlar inte bara om högljuddhet. Våra inspektörer har noterat i ett antal aktuella granskningar att många elever kan ”göra annat” på lektionen som att surfa på mobilen, använda sociala medier eller gå ut och in i klassrummet. Det kan påverka lärandemiljön att det finns en overksamhet i rummet. Vad som också händer är att fokus inte riktas mot undervisningen och det som ska läras ut. Jag menar att detta är viktiga iakttagelser. Det är mycket viktigt att skolan också uppmärksammar elever som är inaktiva eller ofokuserade till undervisningen.

Ny granskning idag

Idag publicerar vi en ny kvalitetsgranskning om studiero. Vi har här ställt oss frågan – vad främjar en god studiero?  Jag tycker granskningen är angelägen för den tydliggör hur viktigt det är med lektioner som ger tydliga ramar för eleverna och hur viktigt det är med ett samlat arbete på skolan. Vi visar också i granskningen vikten av att rektor gör tydliga observationer om vad som händer i klassrummet och på lektionerna.

Inför denna granskning gjorde vi en kunskaps- och forskningsöversikt över området studiero. Flera av våra resultat stämmer med forskning och utvärdering - lärares och rektorers ramar och deras förmåga att bygga relationer med, motivera samt hela tiden återkoppla till eleverna står i fokus. Vår granskning bidrar till att tydliggöra hur sådana faktorer kan verka. Vi beskriver bland annat hur det kan se ut när studiemiljön fungerar väl och när den visar brister.

Vi förstår att rektorer och lärare kan ha betydande utmaningar i skolor och klassrum. Hur skolan bygger välfungerande studiemiljöer är en komplex fråga.  Vi ser dock tydligt i vår nya kvalitetsgranskning att lärarstöd och rektors arbete för att följa upp och observera arbetet i klassrummet stärker studiero för eleverna. För detta måste huvudmannen ge sitt aktiva stöd. Det handlar inte bara om enskilda lärare, det handlar om hela skolans arbete.

Välkomna att ta del av vårt material.

Helén Ängmo, GD Skolinspektionen