Kommer gymnasieskolans styrning i skymundan?

Vi på Skolinspektionen har dock sett att huvudmäns styrning av gymnasieskolan kan hamna i skymundan i förhållande till grundskolan.

Det finns många starka argument för gymnasieskolans stora betydelse. Den är central utifrån många samhällsintressen; för individen, för ett livslångt lärande och för landets kompetensförsörjning. Det är mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden idag utan en gymnasieexamen. Nästan alla unga påbörjar också gymnasiet, men långt ifrån alla slutför studierna.

Vi vet att vardagen i gymnasieskolan är mycket viktig för eleverna. Att känna att man får bra undervisning, struktur, ett brett stöd, trivs med sina lärare, gemenskap med kamrater – det är nycklar. Sammanhang spelar stor roll för att alla ska klara utbildningen.

Gymnasieskolan är inte obligatorisk men nödvändig. Trots detta ser vi på Skolinspektionen många gånger en ”försiktighet” i huvudmäns styrning. I våra kvalitetsgranskningar har vi bland annat sett följande:

  • Gymnasieskolor ses många gånger som självständiga enheter. Det innebär bland annat att huvudmännens styrning kan begränsas till att bli ekonomisk, inte innehållsinriktad. Många gånger styr schabloner resurstilldelningen, snarare än riktiga analyser av elevers och olika skolors behov. Ibland kan styrningen stanna där. Ofta ser vi ett stort fokus på grundskolan.
  • Flera huvudmän följer inte upp elevers garanterade undervisningstid. Flera skolor har inte tillräckliga system för att följa elevers garanterade undervisningstid. I flera fall har vi kritiserat att elever inte kompenseras för lärarlösa eller inställda lektioner. Undervisningstiden, det vill säga elevens möte och samtal med sin lärare är den mest centrala resursen för att klara gymnasiestudier. 
  • Begränsad uppföljning av stöd till elever med svårigheter. Vanligt förekommande är att elever som har svårigheter att klara sig enbart får tillgång till exempelvis en ”mattestuga” efter skoltid eller en mentorstimme. Detta trots att de ofta behöver mer omfattande insatser, till exempel samordnat stöd i flera ämnen. Flera huvudmän överlåter helt analyser av om stödet är tillräckligt till rektorer.  
  • Flera huvudmän har inte säkrat att SYV används aktivt i undervisningen. Elever i gymnasiet ska göra många val av studievägar och kurser. Om studie- och yrkesvägledningen fungerar väl och kommer in i undervisningen kan den förebygga avhopp och felval. 


Positiva exempel

Vad kan då huvudmän göra mer av? De huvudmän som har en mer aktiv styrning av gymnasieskolan har en uppföljning som självklart innefattar ekonomi men även innehåll. Det kan handla om att se skillnader mellan skolors resultat, undersöka varför och förstå bakomliggande faktorer. Dessa huvudmän ställer också fördjupade frågor om vilket stöd och vilken stimulans som eleverna fått. De har en bred dialog med rektorerna om bland annat undervisningstid, trygghet samt skolans inre och vardagliga miljö.

Skolinspektionen har ibland mött farhågor från huvudmän att mer aktiva insatser från deras sida skulle kunna tolkas som detaljstyrning av skolorna. Skolinspektionen är inte ute efter att förespråka en detaljstyrning eller att huvudmän ska ta över rektors ansvar. Såväl rektorer som huvudmän är givetvis viktiga nyckelpersoner i styrningen, men på olika nivåer. Det dock enbart huvudmän som har möjlighet att agera på en rad strategiska områden, till exempel att omfördela resurser mellan skolor, bistå med särskilda personella resurser, ge skolor stöd i att inhämta forskning, starta övergripande projekt eller styra förstelärartjänster till vissa skolor.

Diskussionen fortsätter på Skolinspektionens dag!

I höst kommer vi på Skolinspektionen att ha våra årliga konferenser för huvudmän och skolledare runt om i landet – i år med fokus på gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inom vuxenutbildningen ser vi liknande mönster när det gäller styrningen men även andra utmaningar. Vi kommer att lyfta och diskutera många spännande frågor. Missa inte att boka din plats!

Helén Ängmo
Generaldirektör, Skolinspektionen

Boka dig för Skolinspektionens dag 2019