Statskontorets rapport är ett värdefullt bidrag

Statskontorets bedömningar av vår verksamhet ligger på flera punkter i linje med våra egna och jag ser att rapporten är ett värdefullt underlag för Skolinspektionens fortsatta verksamhetsutveckling i syfte att ytterligare bidra till skolutvecklingen och alla elevers lika rätt till god utbildning i trygg miljö. 

Statskontoret bedömer i sin rapport att Skolinspektionen är en välfungerande och effektiv myndighet med hög produktivitet. Sådant är förstås alltid glädjande läsning för en myndighetschef och jag vet också att det är mina medarbetares förtjänst, deras kunskaper och engagemang är helt nödvändiga förutsättningar för detta goda betyg. 

Statskontoret identifierar också i sin rapport några utmaningar för framtiden. Bland annat menar Statskontoret att kunskapsåterföringen till granskade skolhuvudmän och skolor behöver bli bättre. 

Bedömningen ligger i linje med vår egen. Våra egna analyser och bedömningar pekar på att vi behöver stärka och bredda vår återkoppling efter genomförd tillsyn. Vi vill helt enkelt se hur vi kan förstärka vårt bidrag till skolhuvudmännens och skolornas förbättringsarbete. Vi har satt igång ett utvecklingsarbete som innebär att vi, utöver tillsyn av regelverk, utökar våra bedömningar av kvalitetsaspekter i skolor. Vi kommer att pröva detta i några försöksskolor under året och vi siktar på att förändra den regelbundna inspektionen i större skala under 2018. 

Många inspektionsmyndigheter i andra länder granskar på ett sådant sätt. Vi tittar nu på dessa erfarenheter. 

Vi ska nu läsa och analysera Statskontorets rapport mer noggrant och ha med den som underlag i vårt fortsatta arbete. 

Här kan du läsa Statskontorets pressmeddelande och rapport:
http://statskontoret.se/nyheter/skolinspektionen--en-valfungerande-myndighet-vid-ett-vagval/ 

Helén Ängmo