Almedalen 2018

Utmanar skolan högpresterande elever?

Alla elever får inte tillräckliga utmaningar i skolan. Många elever anser att de saknar utmaningar i undervisningen. Särskilt högpresterande elever. Det finns risk att eleverna inte får en undervisning som stimulerar och möjliggör att de kan utvecklas så långt som möjligt.

På seminariet kommer vi bland annat att diskutera att Skolinspektionen ofta ser att undervisningen läggs på en medelnivå. Och vad det betyder för elever som vill utmanas mer och för kunskapsresultaten i stort. Samtidigt känner vissa elever stress och upplever att de har för höga krav på sig. 

Just nu genomför vi även en ny granskning om just undervisningen för högpresterande elever. Det handlar inte specifikt om särbegåvade elever utan om en större grupp som vill utvecklas längre.  Vi hoppas kunna ge lite förhandsinformation från granskningen på seminariet. Men hur gör vi då på bästa sätt för att alla elever ska inkluderas, känna motivation och nå så långt som är möjligt?

Medverkande:
Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen
Matz Nilsson, förbundsordförande i Skolledarförbundet
Einar Fransson, produktionsdirektör i Nacka kommun med övergripande ansvar för Nackas kommunala skolor och förskolor
Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges elevråd SVEA
Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet

Agnes Gidlund, moderator

Tid och plats:
Måndag 2 juli 10.30-11.20
D-huset, Campus Gotland, sal D22

Stor risk att elever inte får den undervisningstid de har rätt till

Att ha gått gymnasiet har avgörande betydelse för ungas framtid. Samtidigt vet vi att cirka 25 procent av eleverna inte når examen inom tre år. Tillräckligt med undervisningstid är en förutsättning för både måluppfyllelse och likvärdighet. Men Skolinspektionen bedömer att det finns en betydande risk att elever inte får den undervisningstid de har rätt till.

Alla elever i gymnasiet har rätt till en minsta garanterad undervisningstid. Tillräcklig tid med lärare behövs för att alla elever ska kunna lyckas, behålla motivationen, klara sina studier och ta en gymnasieexamen. Men många elever riskerar att inte få tillräckligt med undervisningstimmar. Detta beror bland annat på att skolor planerar tiden med små marginaler, att lektioner ställs in av olika skäl och att aktiviteter som inte är undervisning ibland räknas in i det som kallas undervisningstid. Lärarlösa lektioner är inte undervisningstid.

Vi vet att det ofta är svårt att få tag på utbildade lärare vilket självklart försvårar vid vakanser, personalomsättning och vikariesituationer. Men elevernas utbildning är här och nu. Hur gör vi för att alla elever ska få den undervisningstid de har rätt till? 

Medverkande:
Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen
Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas riksförbund
Erik Kochbati, vice förbundsordförande Sveriges Elevkårer
Mia Bernhardsen, VD Teknik college
Per-Arne Andersson, SKL chef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

Agnes Gidlund, moderator

Tid och plats:
Måndag 2 juli 11.45-12.35
D-huset, Campus Gotland, sal D22

BEO

Hur förebygger skolor kränkningar mot elever?

Alla elever har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från kränkande behandling. Hur en skola utformar sin organisation och sin kultur påverkar om elever kränks. Även skolans samarbetsformer mellan barn, elever, lärare och annan personal kan motverka eller medverka till - att elever utsätts för kränkningar. Därför är skolans och huvudmannens arbete med de förebyggande insatserna mot kränkningar oerhört viktiga. Men vad är det som gäller? Vad har en skolhuvudman och en skola för skyldigheter när det gäller det förebyggande arbetet mot kränkningar? Barn- och Elevombudet (BEO) bjuder in till ett samtal om detta.

Medverkande:
Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud
Lina Hultqvist, Förbundsordförande Sveriges elevkårer
Pär Olsson, Skolchef Haninge kommun
Ellen Claesdotter Pettersson, chef för elevhälsan i Bjuv

Agnes Gidlund, moderator

Tid och plats:
Tisdag 3 juli 11.30-12.10
Barnrättstorget S:t Hansgatan 21.

Barnrättstorget är en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Här kommer flera myndigheter och andra viktiga aktörer att hålla seminarier med barnets rättigheter i fokus. 

Läs mer om Barnrättstorget

Helén Ängmo deltar även i dessa seminarier:

Måndag 2 juli
kl 08.00 – 09.00 Uppsala universitet, Seminarium
För en attraktiv skola på vetenskaplig grund – forskning i nära samverkan mellan skola och akademi
Universitetet, B-huset, Cramérgatan 3, en trappa upp vid receptionen B23

Tisdag 3 juli
Kl. 10.30 – 11.30 Sveriges Psykologförbund, seminarium 
Har vi råd att förlora var tredje elev? 
E-huset Cramérgatan 3 Uppsala uvi, sal E31

Kl. 14.00 – 14.45 Vuxenutbildning i Samverkan, seminarium
SFI – världens mest utskällda utbildningsform
Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Onsdag 4 juli
Kl. 14.45 – 15.45 Psifos, seminarium
Vem tar ansvar för att öka likvärdigheten i svenska skolan
Uppsala universitet, E-huset, Cramérgatan 3, Sal E31

Torsdag 5 juli
Kl. 10.55 – 11.15 Dagens Samhälle, intervju 
Många lärare är obehöriga – vad betyder det för skolresultaten
Dagens samhälles scen, vid ingången Cramérgatan, ingång Campus Gotland

 

Kostnader

Kostnaderna för Skolinspektionens och BEO:s deltagande är cirka 60 000 kr. Summan täcker samtliga utgifter inklusive resor och boende.