Kommentar till debattartikel i Svd om drev mot lärare

Vi skulle med anledning av artikeln vilja påminna om den klagomålshantering som ska finnas lokalt hos varje huvudman.

Det är riktigt att många föräldrar vänder sig till Skolinspektionen och anmälningarna har också ökat varje år. Under 2017 hanterade Skolinspektionen cirka 6000 anmälningar som på olika sätt rörde enskilda elevers situation. Att vända sig till Skolinspektionen är en möjlighet när en förälder anser att skolan har brustit. Vi tar emot och utreder ärenden, men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att den lokala nivån, det vill säga huvudmannen, har ett eget ansvar att utreda klagomål.

Att den ansvarige huvudmannen ska ha tydliga rutiner för klagomålshantering framgår av skollagen. Avsikten är att eventuella problem i ett barns eller en elevs skolsituation ska åtgärdas snabbt. Skolan bör ha den bästa kunskapen om både problemet, eleven och vilka åtgärder som är relevanta.

Vi har sett att den som ansvarar för skolan, det vill säga huvudmannen, relativt ofta inte känner till elevens situation när vi får in en anmälan. I minst 30 procent av våra ärenden har huvudmannen inte först fått möjlighet att agera. Föräldern eller eleven har istället vänt sig direkt till Skolinspektionen. Om huvudmannen fått möjlighet att agera hade detta sannolikt snabbat på processen och skapat en bättre dialog mellan föräldrar och huvudman. Vi kan också se när vi följt upp våra beslut att dialogen ofta har avstannat mellan skola och föräldrar i väntan på att Skolinspektionen ska avgöra ärendet. Även detta talar för hur viktigt det är med lokala rutiner för att respons till eleven och till föräldrar inte ska dröja.

Många vårdnadshavare vet inte att de i första hand bör kontakta skolan och därefter huvudmannen om de vill påtala problem eller framföra synpunkter. Många anmäler istället direkt till Skolinspektionen. Från elevens perspektiv är detta problematiskt då situationen skulle kunna lösas snabbare om man tar tag i problemet och undersöker vad som hänt direkt på lokal nivå.

Vi har nyligen gett ut en rapport om huvudmännens klagomålshantering. Här kunde vi se att flera granskade huvudmän inte tillräckligt synliggjort och informerat om hur föräldrar och elever ska gå till väga om de vill framföra synpunkter eller klagomål på skolan. Ett annat problem var att flera huvudmän inte tydliggjort ansvar till exempel mellan förvaltningen och rektor när synpunkter skulle tas emot.

Läs mer i rapporten "Lokal klagomålshantering – för snabb hjälp till eleverna" och i
Helén Ängmos blogginlägg "Viktigt med bra lokal klagomålshantering – för snabb hjälp till elever".

Vi förstår att lärares arbetssituation kan innehålla många utmaningar och svåra situationer. Lärare behöver ges goda förutsättningar för sitt uppdrag. Möjligheten att anmäla är dock mycket viktig för elever och föräldrar. Huvudmännens eget ansvar att utreda klagomål – bör dock enligt vår mening vara mer i fokus i en diskussion om hur dialoger som låst sig mellan lärare och föräldrar bäst kan lösas.

Här kan du läsa Åsa Fahléns debattartikel i Svd