Replik på ledare i Smålandsposten om förskolans värdegrund

Ett av skolväsendets viktigaste uppdrag är att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på.  Detta är tydligt både i läroplanen och skollagen. Det innebär att det inte är valfritt för förskolorna att arbeta med dessa frågor. Verksamheten ska lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att de på sikt aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Bland de värden som lyfts fram i läroplanen återfinns bland annat respekt, solidaritet, och att visa hänsyn och omsorg om andra.

Vi vet att de allra flesta förskolor i hög utsträckning arbetar med demokrati- och värdegrundsfrågor. Men vi vet också, både från den aktuella granskningen och från tidigare forskning, att arbetet ibland sker oreflekterat. Förskolan arbetar inte alltid med hela uppdraget och barnens delaktighet och inflytande kan vara villkorat eller begränsat.

Att arbeta med demokratifrågor är inte, som Sidenvall framställer det, enbart en fråga om sunt förnuft. Istället är det reglerat i läroplanen. För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs att var och en som arbetar inom förskolan har kunskap om demokratiuppdraget och dess innebörd och hur de kan omsätta det i den praktiska vardagen.

Syftet med vår granskning har varit att belysa hur förskolan arbetar för att stödja och stimulera barnen att utveckla förståelse för samhällets gemensamma demokratiska värderingar och omfatta dem.

Sidenvall ondgör sig över att flera yrkesgrupper än ordinarie pedagogisk personal, men som befinner sig i förskolans miljö, behöver förstå vilka normer och värden förskolan har att arbeta utifrån. Men faktum är att läroplanen betonar att alla som arbetar i förskolan ska omfatta de normer och värden som innefattas i uppdraget. Det innebär att även vikarier som arbetar i en barngrupp, personal som barnen bara möter vid vissa tillfällen under dagen, behöver ha vetskap om förskolans värdegrundsuppdrag. För det krävs att förskolechefen tillsammans med sina medarbetare tar ansvar för att det finns tillgänglig information om arbetet och ser över mötesrutiner och fortbildning för att om möjligt även inkludera nämnda grupper.

Kunskap och kompetens hos förskolechefer, förskollärare och barnskötare, med flera yrkesgrupper som arbetar i förskolan, är en förutsättning för en förskola med hög kvalitet. Att vi pekar ut utvecklingsområden innebär inte att vi” underkänner en yrkesgrupp”, utan att vi vill lyfta de svårigheter som kan finnas i att omfatta alla delar av uppdraget så som det skrivs fram i läroplanen. Givetvis är det också viktigt att förskolans personal följer upp och utvärderar sitt arbete. Det är en förutsättning för att veta vad som fungerat bra i arbetet och vad som behöver förbättras.

IngBeth Larsson

Projektledare för Skolinspektionens granskningar av förskolan

Repliken publicerades i en något nerkortad version i Smålandsposten 12 februari.

Ledaren Förtryckande förskolor publicerades 4 februari