Beslut för Ystads kommun om rätten till utbildning för elever

Skolinspektionen initierade i juni ett ärende med anledning av att fyra syskon, bosatta i Ystads kommun, under mycket lång tid inte fått sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Skolinspektionen finner skäl att förelägga Ystads kommun enligt 26 kap. 10 § skollagen. Ystads kommun ska vidta åtgärder för att utifrån sitt ansvar som hemkommun se till att alla barn får föreskriven utbildning. I detta ansvar ingår att alltid utreda så att det finns ett tillräckligt underlag inför ett ställningstagande till om elever varaktigt vistas utomlands och därmed inte omfattas av skolplikt.

Rätten till utbildning utgör en grundläggande rättighet och i lagstiftningen anges ett långtgående ansvar för hemkommunen att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning.

Skolinspektionen vill därför vidare framhålla att varje signal om att en elev inte längre vistas utomlands behöver tas på allvar och utredas oavsett när under året den kommer till kommunens kännedom.

Här kan du läsa beslutet

För mer information
Presstjänsten: 08-58 60 80 60