Bollspel får stort utrymme i idrottsundervisningen

Skolinspektionen publicerar idag en rapport om idrott och hälsa. Granskningen visar att många skolor har en stark betoning på aktiviteter inom kunskapsområdet rörelse till exempel bollspel. Detta trots att det centrala innehållet i kursplanen för idrott och hälsa består av tre olika kunskaps­områden: rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse.

Friluftsliv och utevistelse får överlag ett litet utrymme i undervisningen. Även kunskapsområdet hälsa och livsstil får ett begränsat utrymme och integreras sällan i idrottsundervisningen.

– Bollspel och bollekar upptar ett stort utrymme i undervisningen följt av aktiviteter som syftar till att förbättra elevernas kondition och styrka. Det är också vanligt att undervisningen har inslag av tävlingsmoment såsom stafetter, lekar och traditionella lagbollspel. Aktiviteterna har då ofta ett fokus på att vinna, säger Andreas Leo, projektledare för granskningen.

Vid dessa aktiviteter uppstår ofta problematik kring vilka elever som ska ingå i vilket lag, hur flickor och pojkar ska fördelas eller om de ska skiljas åt. Sådana ställningstaganden tycks inte förekomma när tävlingsaspekten inte finns med.

– När alla elever förväntas utföra samma aktivitet på samma nivå finns det elever som blir sidosatta och självmant drar sig undan aktiviteten. Detta på grund av de skillnader som finns i elevernas fysiska förmåga eller kön. I dessa sammanhang finns det i granskningen elever som ger uttryck för obehag för såväl aktiviteten som för andra elever, berättar Andreas Leo.

I granskningen har vi också sett att en femtedel av eleverna på besökta skolor inte deltar i idrottsundervisningen regelbundet. Orsakerna till detta är troligtvis flera och inbegriper bland annat lärandemiljön, val av aktiviteter, undervisningens organisation, men också förhållningssätt och regler som skolorna själva tagit fram.

Det som är positivt i granskningen är det pedagogiska ledarskapet, vilket bland annat handlar om god struktur och tydliga instruktioner. Vi har till exempel sett att eleverna överlag har studiero på idrottslektionerna och att undervisningstiden används fullt ut.

Skolinspektionens granskning visar att det på alla utom en av de besökta skolorna har identifierats ett eller flera utvecklingsområden. Skolorna behöver bland annat utveckla undervisningens planering och genomförande. Detta i syfte att skapa bättre balans mellan olika kunskapsområden så att det blir möjligt för eleverna att utveckla de förmågor som är kopplade till området.

Granskningen omfattar grundskolans årskurser 7-9. Och har genomförts genom enkätundersökning riktad till 100 skolor och genom besök och en närmare granskning av verksamheten i 22 av dessa skolor. En elevenkät har besvarats av 6996 elever i årskurs 9. En lärarenkät har besvarats av 211 lärare. Av de 211 lärare i idrott och hälsa som besvarat enkäten har hela 89 procent uppgett att de har lärarlegitimation.

Här kan du läsa rapporten

För mer information
Presstjänsten: 08-58 60 80 60