Fritidshemmens undervisnings­uppdrag osynligt

Skolinspektionen publicerar idag en rapport om undervisning i fritidshemmen. Rapporten visar att många rektorer i låg utsträckning arbetar med att tydligt styra och sätta mål för undervisningen i fritidshemmen.

 

– När skolledningen inte leder och följer upp verksamheten ser vi att det skapar otydligheter kring hur undervisningen på fritidshemmen ska genomföras. Det vi också ser är att fritidshemmen i relativt låg grad samverkar med skolans övriga personal för att komplettera elevernas utveckling i skolan, säger Lena Stadler, utredare och ansvarig för rapporten.

 

Undervisningen i fritidshemmen ska behandla fyra kunskapsområden; språk och kommunikation, skapande och estetiska kunskapsformer, natur och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Vi har i denna rapport tittat på hur väl fritidshemmen ger eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor: att kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för olika syften och att utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

 

– Vår bedömning är att fritidshemmen behöver utveckla undervisningen för att höja kvaliteten inom dessa områden. De brister vi sett i verksamheterna kopplar vi till en rad olika faktorer. Det handlar om rektors ledarskap, svårigheter med tillgång till behörig personal, hur lärarresursen används, samverkan mellan fritidshemmets avdelningar respektive mellan skola och fritidshem, stora elevgrupper samt materiella förutsättningar som lärverktyg och lokaler, berättar Lena Stadler.

 

Vår övergripande slutsats är att det finns stora möjligheter att stimulera elevernas utveckling och lärande inom ramen för fritidshemmens undervisning, men att dessa möjligheter inte tas tillvara i tillräcklig grad. Det är viktigt för elevernas utveckling att det lärande uppdraget blir tydligt och prioriterat på fritidshemmen.

 

Läs mer i rapporten ”Undervisning i fritidshemmet – inom områdena språk och kommunikation samt natur och samhälle”.

 

För mer information

Lena Stadler, projektledare för granskningen: 08-58 60 81 77

Presstjänsten: 08-58 60 80 60