Kommuners kontroll över vuxenutbildning på entreprenad behöver förbättras

Vår granskning visar att huvudmännen inte i tillräcklig omfattning följer upp den yrkesinriktade kommunala vuxenutbildningen på entreprenad. Bland annat gäller det uppföljningen av de enskilda utbildningsanordnarnas arbete med arbetsplatsförlagt lärande (APL) och validering, men även lärarnas kompetens.

I granskningen ingår 30 verksamhetsbesök hos 16 olika enskilda utbildningsanordnare.

– Elever som går en yrkesinriktad vuxenutbildning har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Utbildningen ska ge starka kunskaper och färdigheter för arbetslivet och fortsatta studier. Men i granskningen kan vi se att huvudmännen sällan har ett tillräckligt underlag för att kunna säkerställa kvalitet.  Det finns ofta ett fokus på kvantitativa nyckeltal, men inte lika mycket underlag om kvalitativa frågor, till exempel rörande undervisning och yrkeslärarnas kompetens, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen.

I granskningen har vi kunnat se att huvudmännens uppföljning inte är tillräckligt anpassad för ändamålet att styra och säkerställa kvaliteten i den yrkesinriktade kommunala vuxenutbildningen på entreprenad. Vissa kvalitetsaspekter beaktas inte, exempelvis avseende APL, validering och yrkeslärarnas kompetens. Vi kan också se att huvudmän sällan analyserar de nyckeltal och den statistik de faktiskt samlar in.

Uppföljningsarbetet försvåras även av att kommunernas avtal med utbildningsanordnarna inte i tillräcklig grad preciserar vilka kvalitetskrav som ska gälla för utbildningarna. Avtalen är istället ofta allmänt hållna.

– Avtalen med anordnare är självklart starten när kvalitet i entreprenader ska säkras. Om avtalen inte anger tydligt vad som förväntas så försvårar det uppföljning och att kunna ställa krav på anordnare, berättar Helen Ängmo.

Flertalet huvudmän i granskningen gör platsbesök hos anordnaren. Detta är positivt men det är hos en del huvudmän otydligt vad som dokumenteras och återkopplas. Få huvudmän uppger att de gör lektionsobservationer.

Granskningen visar att huvudmännen generellt behöver ta ett betydligt större ansvar för kvaliteten i de utbildningar de erbjuder genom enskilda utbildningsanordnare. För att kunna ta detta ansvar, behöver de utveckla arbetet med uppföljning och analys av verksamhetens kvalitet. Med detta som grund behöver de vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad utformas i enlighet med styrdokumenten – och därmed motsvarar elevernas och arbetsmarknadens behov.

Här kan du läsa rapporten

För mer information
Katrin Söderlind, utredare 08- 586 080 03
Presstjänsten: 08-586 080 60