Lokal klagomålshantering inte tillräckligt synlig för elever och föräldrar

–       Med en välfungerande klagomålshantering kan brister i skolan åtgärdas snabbt och så nära eleven som möjligt. De klagomål som kommer in kan också vara underlag för att höja kvaliteten i utbildningen. När klagomålshanteringen inte fungerar drabbar det enskilda elever, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat hur skolhuvudmännen säkerställer att hanteringen av klagomål på skol- och huvudmannanivå håller god kvalitet. Resultatet visar att 29 av 31 granskade huvudmän behöver utveckla sitt arbete.

Information till elever och föräldrar om möjligheten att lämna klagomål är svår att hitta

En förutsättning för att elever och föräldrar ska kunna lämna klagomål är att de känner till att möjligheten finns. Granskningen visar att informationen på huvudmännens webbplatser inte är tillräckligt lätt att hitta. Det saknas ofta information om hur klagomål mot just skolan fungerar. Konsekvensen kan bli att elever och föräldrar upplever att de inte har någonstans att vända sig när de är missnöjda med exempelvis skolmiljö, stöd eller undervisning.

Risk för att klagomål hamnar mellan stolarna

Granskningen visar att det finns oklarheter vilket ansvar huvudmannen respektive skolan har för att hantera klagomål. Många huvudmän delegerar till skolorna att ta hand om klagomål, men har själva inte någon närmare kännedom om hur ärendena sedan hanteras. Det finns därför risk för att klagomål hamnar mellan stolarna och att ingen upplever att de har ansvar för ärendena.

Klagomålen sammanställs inte

Många huvudmän behöver bli bättre på att sammanställa och utvärdera de klagomål som kommer in. Annars finns risken att de går miste om värdefull information i sitt arbete att identifiera utvecklingsområden och förbättra skolan.

Läs mer och ladda ner rapporten

För mer information

Lars Thornberg, projektledare: 08-586 082 27

Presstjänsten: 08-586 08 00