Matematik, teknik och naturvetenskap är inte tillräckligt integrerat i förskolan

Förskolan är det första steget i barnens utbildning och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I förskolan har barnen rätt till tidig stimulans och att få utveckla kunskaper inom vissa områden. Förskolans roll för barnens utveckling och lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik har blivit mer framträdande i samband med att läroplanen för förskolan reviderades 2012.

–        Positiva erfarenheter av matematik, naturvetenskap och teknik redan i förskolan kan ha stor betydelse för barns nyfikenhet och intresse för dessa ämnen senare i grundskolan. Tidiga möjligheter att pröva förmågor kan också påverka studie- och yrkesval. Men många förskolor saknar ett tillräckligt målinriktat arbetssätt, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat hur 22 förskolor arbetar med att stimulera och utmana barnens lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik. Resultatet visar att en majoritet av förskolorna behöver utveckla arbetet så att det utgår från alla så kallade strävansmål i läroplanen. För att områdena ska bli en del av helheten i förskolans undervisning behöver de integreras både i vardagssituationer och i planerad undervisning.

På många av de granskade förskolorna finns en osäkerhet bland personalen kring hur de ska arbeta med naturkunskap och teknik i undervisningen. En viktig framgångsfaktor för de förskolor som Skolinspektionen bedömer har ett väl fungerande arbete inom det granskade området är att förskolechefen skapar förutsättningar för personalens arbete, exempelvis genom ett väl utvecklat kvalitetsarbete och kompetensutveckling.

Skolinspektionens viktigaste iakttagelser

Matematik

Förskolornas arbete stannar ofta vid att låta barnen räkna, till exempel antal barn.  Barnen får sällan tillfälle att resonera och problematisera utifrån ett matematiskt innehåll. De får begränsade möjligheter att utveckla taluppfattning och förståelse för samband mellan olika matematiska begrepp.

Naturvetenskap

Förskolornas arbete är till stor del är inriktat mot området djur och natur. Andra områden, till exempel kemiska processer och fysikaliska fenomen, genomförs ofta i avgränsade experiment, utan koppling till de naturvetenskapliga fenomen som barnen möter i vardagen. Barnen får sällan samtala och ställa frågor om naturvetenskap, till exempel om naturens kretslopp och hur människa och natur påverkar varandra.

Teknik

Arbetet är till är stor del inriktat mot bygg och konstruktion. Personalen bidrar sällan med samtal och utmanande frågor som hjälper barnen att utveckla sin förmåga att bygga och konstruera. När det gäller teknik i vardagen och enkel teknik får barnen använda olika tekniska föremål, till exempel cyklar och vattenkranar men inte närmare utforska hur de fungerar.

Om granskningen

Granskningen omfattar 22 slumpvis utvalda förskolor i 15 olika kommuner. Granskningen har genomförts genom observationer av verksamheten och genom intervjuer med förskolechefer, förskollärare och arbetslag.

Kommuner som ingår i granskningen

Eslöv, Gnosjö, Gävle, Hudiksvall, Härnösand, Hässleholm, Klippan, Nordanstig, Nykvarn, Strömsund, Timrå, Torsby, Värmdö, Växjö och Örebro.

För mer information:

Roland Fallström, enhetschef: 08-586 081 64

Presstjänsten: 08-586 080 60