Start

Risk för otillåten spridning av nationella prov vid mer än var tionde skola

– Även om flertalet granskade skolor följer Skolverkets hanteringsinstruktioner är det allvarligt att det finns skolor som inte gör det. Bristande hantering av proven ökar risken för otillåten spridning genom exempelvis sociala medier och drabbar även skolor vars hantering följer gällande föreskrifter. Jag uppmanar därför alla rektorer att säkra sin skolas förvaring och hantering av nationella prov. Läckta provuppgifter eller bedömningsanvisningar hotar syftet med nationella prov – att bidra till elevers rätt till likvärdig bedömning och betygssättning, säger Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen.

Skolinspektionens oanmälda granskning gjordes den 8 maj 2017, två dagar före det nationella provet i matematik B och C i årskurs 9. Bakgrunden är signaler om otillåten spridning av provuppgifter och bristfälliga rutiner för skolors hantering av nationella prov. Granskningen omfattar 60 grundskolor, 38 kommunala och 22 fristående, runt om i landet. Vid besöken inspekterades skolornas förvaring av proven och rektor (eller annan verksamhetsansvarig) intervjuades om skolans rutiner för förvaring och hantering av proven.

Granskningens resultat i korthet:

  • Flertalet granskade skolor följer Skolverkets föreskrifter och hanteringsinstruktioner av nationella prov.
  • 9 av de 60 skolorna har brister i rutinerna som innebär en ökad risk för otillåten spridning av provens innehåll.
  • Vid 4 skolor var provens försegling bruten.
  • Vid 2 skolor förvarades prov på ett sätt som medger en ökad risk för otillåten spridning.
  • Vid 5 skolor har bedömningsanvisningarna öppnats i förtid.
  • Var femte skola har erfarenhet av otillåten spridning av provuppgifter, ofta genom att skolans elever fått del av provuppgifter via sociala medier. Spridningen har i de flesta fall föranlett beslut om att använda ersättningsprov.

Skolinspektionens rapport

Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/np-2017

Skolinspektionen pekar i enskilda beslut på utvecklingsområden för de skolor som vid granskningstillfället hade brister i sin hantering av de nationella proven.

Presskontakt

För frågor till generaldirektör Helén Ängmo kontakta Skolinspektionens presstjänst 08-586 080 60

För frågor om granskningen kontakta Jesper Antelius, enhetschef, 08-586 082 68, jesper.antelius@skolinspektionen.se

Skolinspektionens presstjänst, 08-586 080 60