Skolinspektionen beslutar om statliga åtgärder för rättelse för Botkyrka kommun

Statliga åtgärder för rättelse är det sista steget i en åtgärdstrappa när det gäller kommunala skolor. Skolinspektionen kan inte stänga en kommunal skola, men kan besluta om statliga åtgärder för rättelse som kommunen ska bekosta. Det är första gången Skolinspektionen fattar beslut om statliga åtgärder för rättelse.

Skolinspektionens beslut innebär att Skolinspektionen styr ett arbete för att säkerställa att bristerna i Storvretskolan avhjälps. Till sitt stöd utser Skolinspektionen två särskilda rådgivare. Dessa kommer att på heltid under en period att tjänstgöra på Storvretskolan i Botkyrka kommun. Uppdraget för rådgivarna är att genomföra insatser som syftar till att bristerna avhjälps. Skolinspektionen kommer också att säkra att kompetensutveckling av skolans lärare genomförs. Botkyrka kommun är skyldig att stå för kostnaderna för alla insatser.

Huvudskälet till att Skolinspektionen vidtar statliga åtgärder för rättelse är att Botkyrka kommun under lång tid inte avhjälpt de omfattande brister som Skolinspektionen konstaterat på Storvretskolan. Skolinspektionen har vid två tillfällen förelagt Botkyrka kommun med vite utan att kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder. Botkyrka kommun har därmed inte följt Skolinspektionens föreläggande och Skolinspektionen bedömer att missförhållandet är allvarligt.

Skolinspektionen startar i samband med detta beslut även en riktad tillsyn på Skogsbacksskolan i Botkyrka kommun. Detta i och med de uppgifter som framkommit under uppföljningen av Storvretskolan. Skogsbacksskolan är en kommunal F till 3 skola och den ligger i direkt anslutning till Storvretskolan. De flesta elever som börjar på Storvretskolan har tidigare gått på Skogsbacksskolan.

Vad innebär statliga åtgärder för rättelse?
Skollagens bestämmelse om statliga åtgärder för rättelse gäller verksamheter som bedrivs av en kommun eller ett landsting.

Om en kommun eller ett landsting inte har följt ett föreläggande från Skolinspektionen och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till missförhållandena. Det ska ske på kommunens eller landstingets bekostnad. Statliga åtgärder för rättelse mot kommun eller landsting är en sanktion som är tänkt att närmast motsvara återkallelse av godkännande för fristående huvudmän. Vad som vidtas inom statliga åtgärder för rättelse kan variera.

Beslutet kan överklagas
Botkyrka kommun har möjlighet att överklaga beslutet hos allmän förvaltningsdomstol (28 kap. 2 § 4 skollagen).

Ladda ner beslutet

För information
Jukka Kuusisto, avdelningschef: 08-586 080 37
Presstjänsten: 08-586 080 60