Skolinspektionen stänger Kilowattskolan i Malmö

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen Kilowatt AB inte får driva skolan vidare. Beslutet gäller från och med 7 januari.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet för skolan är att Kilowattskolan i Malmö inte har rättat till de brister som Skolinspektionen i upprepade vitesbeslut har krävt. De flesta brister kvarstår.

Huvudmannen har under en längre tid bedrivit en verksamhet i strid med gällande lagstiftning och inte visat förmåga att åtgärda det Skolinspektionen påpekat. De brister som fortfarande föreligger innebär sammantaget att utbildningen i grundläggande delar inte lever upp till de krav som ställs i skollagen och andra författningar som gäller för skolväsendet. Detta innebär att skolans elever under en längre tid inte har fått den utbildning som de har rätt till.

Skolinspektionen konstaterar att följande brister kvarstår i verksamheten:

 • eleverna ges inte ett aktivt lärarstöd,

 • utbildningen tar inte hänsyn till elevernas olika behov och förutsättningar,

 • eleverna ges inte ett reellt inflytande,

 • elevernas behov av särskilt stöd utreds inte skyndsamt,

 • alla elever i behov av särskilt stöd ges inte det i den omfattning som behövs,

 • eleverna informeras inte om betyg,

 • betyg beslutas inte och skälen för betyg anges inte i enlighet med författningarnas krav,

 • utbildningen utformas inte så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero,

 • det bedrivs inte ett målinriktat arbete vid skolenheten mot kränkande behandling,

 • elevhälsan arbetar inte främst förebyggande och hälsofrämjande,

 • det finns brister i skolans och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Eleverna måste byta skola
När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas
Kilowattskolan i Malmö har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Ladda ner beslutet

För information:
Björn Persson, avdelningschef: 08-586 081 91
Presstjänsten: 08-586 080 60