Skolinspektionen stänger MTH Utbildning i Hudiksvall

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen MTH Utbildning AB inte får driva skolan vidare. Beslutet gäller från och med 30 december 2019.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet för skolan är att MTH Utbildning AB inte har rättat till de brister som Skolinspektionen i tidigare beslut har krävt. Vid uppföljningen har Skolinspektionen identifierat flera omständigheter som är av allvarlig karaktär och som visar att huvudmannen inte tar sitt ansvar att se till att verksamheten följer bestämmelserna. De flesta brister kvarstår. Dessa rör bland annat särskilt stöd till elever samt brister i rättssäkerhet i betygssättningen.  Skolinspektionen bedömer även att MTH Utbildning AB inte har ekonomiska förutsättningar att följa de förskrifter som gäller för verksamheten.

Huvudmannen har under en längre tid bedrivit en verksamhet i strid med gällande lagstiftning och har inte visat förmåga att långsiktigt åtgärda det Skolinspektionen påpekat. De brister som fortfarande föreligger innebär sammantaget att utbildningen i grundläggande delar inte lever upp till de krav som ställs i skollagen och andra författningar som gäller för skolväsendet. Detta innebär att skolans elever under en längre tid inte har fått den utbildning som de har rätt till.

Eleverna måste byta skola
När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas
MTH Utbildning AB i Hudiksvall har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Ladda ner beslutet

För information:
Presstjänsten: 08-586 080 60