Anmälningar och beslut 2009

Anmälningar 2009

Under 2009 mottog Skolinspektionen nästan 1 550 nya anmälningar där föräldrar eller någon annan riktade kritik mot en skola om missförhållanden. Jämfört med året innan var det en ökning med drygt 250 ärenden eller 20 procent.

Ökningen kan till viss del förklaras med att det från och med den 12 oktober 2009 är möjligt för alla att göra en anmälan direkt på Skolinspektionens/BEO:s hemsida med hjälp av webbanmälan. En sådan hantering bör innebära en förenkling för alla som vill göra en anmälan. Sedan 2003 har anmälningarna ökat med 62 procent.

Figur 1: Totalt antal inkomna anmälningar åren 2003 – 2009Grafik som visar att antalet inkomna anmälningsärenden till Skolinspektionen gått upp kraftigt från drygt 800 2004 till ca 1500 2009.

Anmälningar om kränkande behandling vanligast

Den vanligaste anmälningsgrunden är kränkande behandling, drygt 600 av de inkomna anmälningarna rör kränkande behandling. Näst vanligast  är särskilt stöd som ökade med 21 procent 2009 jämfört med föregående år. En annan vanlig anmälningsgrund är huvudmannens organisation och styrning.

Figur 2: Inkomna anmälningar efter anmälningsgrund år 2009

Kränkande behandling: 39 %, Särskilt stöd: 21 %, Huvudmannens organisation och styrning: 19 %, Skolplikt och rätt till utbildning/plats: 9 %.

Läs mer

Skolinspektionens rapport ”Anmälningsärenden 2009” (PDF-fil, nytt fönster)

Beslut 2009

Skolinspektionen fattade under 2009 knappt 2 260 beslut som rör nya anmälningsärenden inkomna under 2009 eller tidigare. Det är en ökning med 34 procent jämfört med föregående år. Under perioden 2003–2009 ökade antalet beslut med 56 procent.

Sakprövade ärenden

I 54 procent (1 120 ärenden) av alla ärenden som beslutades år 2009 gjordes en sakprövan, vilket innebär att myndigheten i ett beslut tar ställning till om man ska rikta kritik eller inte mot skolan.

Avskrivna ärenden

Ärenden som avskrivits utgjorde drygt 40 procent (891 ärenden). Ett avskrivningsbeslut innebär att Skolinspektionen inte utreder ärendet. Anledningen kan till exempel vara att anmälaren tar tillbaka sin anmälan och Skolinspektionen bedömer att det inte finns skäl att utreda ärendet eller att anmälan gäller befarade brister (som ännu inte uppstått).

Avvisade ärenden

Avvisningarna stod för några procent (47 ärenden) av alla beslutade ärenden. Ett beslut om avvisning fattas när en fråga inte ligger inom ramen för Skolinspektionens tillsyn.

Sakprövade ärenden ökade 2009

Det är huvudsakligen de sakprövade ärendena som har ökat under perioden 2003-2009 medan de som avvisats har minskat. Antalet avskrivningsbeslut är relativt konstant under perioden.

 Av de beslutade ärendena under 2009 ledde 578 till kritik. Det var drygt hälften av alla sakprövade beslut eller nästan 30 procent av samtliga beslut som fattades år 2009.  Antalet kritikbeslut ökade med 119 procent jämfört med året innan.

Figur 1: Antal beslutade ärenden efter beslutstyp åren 2003–2009 
Antalet beslut har ökat från ca 1300 2003 tilldrygt 2000 2009, av dem har de sakprövade ökat från ca 400 2003 till ca 1000 2009 och de avskrivna har legat runt 800 under hela perioden.

Särskilt stöd vanligaste grunden för kritik

Det vanligast förekommande kritikgrunden är särskilt stöd, 258 av de 578 fattade kritikbesluten rör kränkande behandling. Detta motsvarar 45 procent av alla kritikbeslut. Den näst vanligaste kategorin 2009 är kränkandebehandling samt skolplikt och rätt till utbildning/plats med 199 respektive 158 kritikbeslut.

Figur 2: Kritikbeslut efter kritikgrund år 2009

Särskilt stöd: 45 %, kränkande behandling 34 %, Skolplikt och rätt till utbildning/plats 27 %, Huvudmannens organisation och styrning 7 %
Läs mer

Skolinspektionens rapport ”Anmälningsärenden 2009” (PDF-fil, nytt fönster)