Anmälningar och beslut 2012

Hur många anmälningar kom in?

Under år 2012 fick Skolinspektionen och BEO totalt 2 968 nya anmälningar om upplevda missförhållanden vid en skola eller verksamhet. Jämfört med året innan är det en ökning med drygt 300 ärenden eller 12 procent.

Totalt antal inkomna anmälningar åren 2003–2012

Vad handlar anmälningarna om?

  • Den vanligaste grunden för en anmälan är att anmälaren inte tycker att skolan gjort tillräckligt i samband med att en eller flera elever blivit kränkta. Nära fyra av tio anmälningar handlar om kränkningar. Oftast gäller anmälan att en elev har kränkts av en eller flera andra elever, nära sex av tio anmälningar rör kränkningar mellan elever. I drygt tre av tio fall uppger anmälaren att eleven kränkts av en lärare, rektor eller annan skolpersonal.
  • Den näst vanligaste anmälningsgrunden är att anmälaren inte tycker att skolan har gett en elev särskilt stöd i tillräcklig utsträckning. En dryg fjärdedel av anmälningarna gäller särskilt stöd.
  • Andra vanliga anmälningsgrunder är att anmälaren upplever att huvudmannen eller skolan brister i organisation och styrning eller i frågor som rör rätten till utbildning.

Vad beror ökningen på?

Utvecklingen kan till viss del förklaras av att Skolinspektionens verksamhet startade år 2008 (tidigare låg tillsynen under Skolverket), dels av att det har blivit enklare att göra en anmälan genom det webbformulär som finns på Skolinspektionens/BEO:s hemsida sedan oktober 2009. En annan mer generell förklaring kan vara att många ärenden uppmärksammas i medierna. Detta bidrar troligen till en ökad medvetenhet om möjligheten att anmäla missförhållanden i skolan. Det är inte troligt att ökningen beror på en faktisk ökning av upplevda missförhållanden i landets skolor.

Hur många ärenden har Skolinspektionen och Barn- och elevombudet fattat beslut om?

När Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har utrett en anmälan fattar vi ett beslut. Beslutet kan innebära att myndigheten kritiserar skolans eller huvudmannens agerande. Beslutet kan även innebära att myndigheten inte kritiserar skolan eller huvudmannen.

Under 2012 fattade Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 3 333 beslut efter inkomna anmälningar. Jämfört med året innan motsvarar det en ökning med 35 procent.  Av de beslut som fattades utreddes drygt hälften av anmälningarna vidare av Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet.

Totalt ledde drygt 1 100 anmälningar till att brister konstaterades år 2012, vilket motsvarar drygt 60 procent av alla anmälningar som utreddes vidare eller drygt 30 procent av alla beslut som fattades. Det är såväl antals- som andelsmässigt mer än föregående år då knappt 750 utredda anmälningar ledde till kritik, motsvarande en andel om strax under 50 procent.

Totalt 457 beslut eller drygt 40 procent av besluten som ledde till kritik rörde kränkande behandling. Den näst vanligaste bristen rörde arbetet med särskilt stöd (432 beslut).

Antal kritikbeslut 2003–2012

När du tolkar statistiken tänk på att:

  • Statistiken visar antal anmälda missförhållanden i Sveriges skolor och inte det totala antalet faktiska missförhållanden. 
  • Viljan att anmäla kan ändras över tid, till exempel på grund av ökad kännedom om att det är möjligt att anmäla missförhållanden, ändrade attityder i samhället eller ändrad lagstiftning. Förändringar i antal anmälningar är därför inte alltid en direkt avspegling av förändringar i antalet missförhållanden i landets skolor.
  • När statistiken redovisas per län eller kommun kan vissa antal statistiskt sett bli mycket få. Det gör att det kan bli procentuellt stora skillnader mellan olika år utan att tendensen (trenden) över tid förändras. Det är därför bra att ta med utvecklingen under flera år när man studerar län och kommuner.
  • Den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 försvårar också jämförelsen med tidigare år.
  • I början av 2011 infördes nya beslutsformuleringar för att förtydliga besluten för de elever, rektorer och huvudmän som berörs. Här används de nya beslutsformuleringarna, även när jämförelser görs med tidigare år.