Anmälningarna fortsätter öka

Antal inkomna anmälningar till Skolinspektionen och BEO samt konstaterade brister i anmälningar, 2003-2013

Bristerna kan avse anmälningar som inkom tidigare år

Sannolikt kan en ökad medvetenhet i samhället om möjligheten att anmäla missförhållanden i skolan förklara ökningen av anmälningar. Antal anmälningar kan inte användas för att säga något om den faktiska utvecklingen avseende missförhållanden i skolan.

När Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet har utrett en anmälan fattar vi ett beslut. Antalet kritikbeslut har ökat i takt med den ökande mängden anmälningar.

Om man ser till antalet anmälningar per 1 000 elever så var det vanligare med anmälningar rörande grundskola jämfört med gymnasieskola under år 2013. Avseende grundskolor inkom 2,5 anmälan per 1 000 elever medan det för gymnasieskolan enbart kom in 1 anmälan per 1 000 elever. 

Grundskolor får också kritik i högre grad än gymnasieskolor. Knappt 4 av 10 anmälningar rörande grundskola leder till kritik jämfört med knappt 2 av 10 anmälningar rörande gymnasieskola.

Antal anmälningar och kritikbeslut per 1000 elever och per skolform, Skolinspektionen och BEO 2013