Anmälningarna rör oftast pojkar

Andel anmälningar per kön för de vanligaste anmälningsgrunderna i anmälningar till Skolinspektionen och BEO 2013

Vid anmälningar om kränkande behandling så rör det sig vanligtvis om att elever upplever att de blivit kränkta av andra elever. Upplevda kränkningar från andra elever står för två tredjedelar av fallen. Var tredje anmälan om kränkande behandling rör dock elever som upplever att de blivit kränkta av personal på skolan. Det är något vanligare att anmälningar om upplevda personalkränkningar rör pojkar än flickor.