Regelbunden tillsyn 2010

Statistiken visar att:

  • Skolinspektionen fattade beslut för 749 grundskolor och 117 gymnasieskolor samt i 58 kommuner med tillhörande verksamhetsformer efter regelbunden tillsyn under 2010.
  • De brister som var vanligast rör det förebyggande arbetet mot kränkande behandling, kunskapsresultaten, åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd samt det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Nästan samtliga skolor hade brister i någon form vid tillsynsbesöket. De flesta skolor hade brister som rörde flera områden. I genomsnitt hade de granskade grundskolorna åtta brister och gymnasieskolorna åtta brister.
  • Elva grundskolor och två gymnasieskolor bedömdes inte ha brister i den omfattningen att åtgärder behövde vidtas.
  • På tre viktiga områden som rör elevens möjlighet att nå målen för utbildningen – systematiskt kvalitetsarbete, särskilt stöd (inkl studiestöd på modersmål) och anpassning av undervisningen efter elevens förutsättningar och behov – är det 72 procent av grundskolorna och 65 procent av gymnasieskolorna som hade brister på minst ett av områdena.

Läs mer i statistikrapporten

Regelbunden tillsyn 2010 (PDF-fil, nytt fönster)

Detaljerad statistik

Den regelbundna tillsynen utgår från ett antal bedömningspunkter, som används för att se att skolorna följer lagar och regler. Här kan du se vilka brister som Skolinspektionen påpekade 2010, uppdelat på bedömningspunkter.

Skolformer

Förskoleverksamhet 2010 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolbarnomsorg 2010 (PDF-fil nytt fönster)
Grundskola 2010 (PDF-fil, nytt fönster)
Obligatorisk särskola 2010 (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasieskola 2010 (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasiesärskola 2010 (PDF-fil, nytt fönster)
Vuxenutbildning 2010 (PDF-fil, nytt fönster)
Kommunen som huvudman 2010 (PDF-fil, nytt fönster)

Kommun för kommun

Grundskolan 2010, kommun för kommun (Excel-fil, öppnas i nytt fönster)

Viktigt att tänka på

  • Statistiken visar granskade skolor och verksamheter där beslut fattats 2010 (besöket kan ha gjorts innan 2010). Samtliga landets skolor och verksamheter har inte granskats under denna period.
  • Under 2010 granskades cirka 15 procent av landets grund- och gymnasieskolor, vilket gör det möjligt att se vissa mönster i de brister som upptäcks hos ett stort antal skolor. Men det går inte att generalisera resultatet till skolor och verksamheter som inte granskats eftersom urvalet av skolor och verksamheter inte skett slumpmässigt.
  • De brister som presenteras i statistiken är de brister som påträffades vid tiden för tillsynen. Tillsynen ska fungera som underlag för skolors utvecklings- och förbättringsarbete. En uppföljning görs, vanligen tre månader, efter att tillsynen avslutats och skolan får då redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med de påtalade bristerna.
  • Procentandelarna i statistiken beräknas utifrån antal skolor och verksamheter där en bedömning har gjorts. Alla områden är inte relevanta att granska i alla skolor.
  • Det är svårt att jämföra resultatet med tidigare år eftersom skolorna inte väljs slumpmässigt och både lagstiftningen och tillsynsmodellen förändras mellan åren.