Bidrag till fristående skolor

Skolinspektionen kan godkänna enskilda som huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. Den som har godkänts som huvudman, och som alltså fått tillstånd att driva en skola eller utbildning, har rätt till bidrag från elevernas hemkommuner.

Till skillnad från tidigare behöver inte huvudmannen ett särskilt beslut från Skolinspektionen för att få rätt till bidrag.

Fristående förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid en fristående förskoleklass, grundskola eller särskola. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.  Bidrag från hemkommunen till fristående förskoleklass samt grund- och grundsärskola regleras i 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§ samt 11 kap. 36-38 §§ skollagen (2010:800).  I 14 kap. skolförordningen (2011:185) finns det närmre bestämmelser och bidrag till enskilda huvudmän för dessa verksamheter.

Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas på samma sätt som när kommunen fördelar resurser till den egna förskoleklassen, grundskolan respektive särskolan.

Kommunen ska betala ett tilläggsbelopp för de elever i förskoleklass som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Kommunen ska även betala tilläggsbelopp för elever i grundskola och grundsärskola som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet bestäms efter en individuell prövning.

Fritidshem med enskild huvudman

Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev i fritidshemmet till huvudmannen för skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Bidrag från hemkommunen till fritidshem regleras i 14 kap. 15-17 §§ skollagen.

Grundbeloppet ska ge ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas på samma sätt som när kommunen fördelar resurser till sina egna fritidshem.

Kommunen ska betala ett tilläggsbelopp för de elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Fristående gymnasieskola och gymnasiesärskola

Bidraget till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid en fristående gymnasieskola där huvudmannen fått godkännande från Skolinspektionen. Bidrag från hemkommunen till fristående gymnasie- och gymnasiesärskola regleras i 16 kap. 52-55 §§, 17 kap. 31-36 §§ samt 19 kap. 45-48 §§ skollagen (2010:800). I 13 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) finns det närmre bestämmelser och bidrag till enskilda huvudmän för dessa skolformer.

Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan.

Utöver grundbeloppet ska kommunen betala ett tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet bestäms efter en individuell prövning.

Beräkning och utbetalning av det kommunala bidraget

Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska beslutas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För elever som börjar sin utbildning under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående. För elever som börjar sin utbildning i augusti ska bidrag avse tiden från och med den 1 juli samma år.

Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. Om den enskilde huvudmannen och kommunen inte kommer överens om annat, ska bidraget betalas ut med en tolftedel varje månad.