Så handläggs ansökan

Skolinspektionens handläggning av en ansökan om att starta eller utöka verksamheten vid en fristående skola sker i flera steg. En ansökan om avvikelser inom de nationella programmen handläggs på samma sätt. Under handläggningen kontrolleras och bedöms bland annat innehållet i ansökan, kommunernas yttranden, antagningsstatistik till gymnasieskolan (om ansökan gäller gymnasieskola), ekonomin hos sökanden samt eventuella anmälningsärenden och tillsynsrapporter. Nedan kan du se vilka delar handläggningen innehåller och ungefär när de sker. 

1. Ansökan

Ansökan kommer in och registreras.
Den kontaktperson som angetts i ansökan får en bekräftelse med ärendets diarienummer via e-post.

2. Handläggare och remiss

Skolinspektionen utser en handläggare för ärendet. Först kontrolleras att ansökan är undertecknad av behörig firmatecknare. Vid behov begär handläggaren in kompletteringar. Sedan kontrolleras att ansökan innehåller de uppgifter som behövs för att skicka ansökan på remiss.

Om något är oklart begär handläggaren in kompletteringar. Ansökan skickas på remiss till kommunen/kommunerna.

3. Remissvar

Kommunernas remissvar ska ha kommit in under april-maj. Handläggaren tar del av kommunens/kommunernas yttranden.

4. Utredning och komplettering

Handläggaren granskar ansökan.Om något är oklart skickas ett erbjudande om komplettering. Tidsfristen för detta är cirka 10 arbetsdagar. 

5. Beslut

Skolinspektionen prövar ansökan och gör en helhetsbedömning. Vid ansökningar som gäller gymnasieskolor tar Skolinspektionen också del av innevarande års slutliga antagningsstatistik i berörda kommuner. 

Skolinspektionen prövar slutligen om den sökta utbildningen/de sökta utbildningarna innebär påtagliga negativa följder för kommunen/kommunerna.

Beslut fattas om möjligt före den 1 oktober. Som huvudregel skickas beslut i ärendet via e-post till kontaktpersonen. Berörda kommuner får också en kopia av beslutet via e-post. Om en ansökan avvisas eller avslås kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Information om detta finns i beslutet. 

Kommunen får yttra sig om ansökan

Skolinspektionen skickar ansökan på remiss till den kommun där skolan eller utbildningen är tänkt att starta. Kommunen får då möjlighet att yttra sig om effekterna för den kommunala skolan. När det gäller gymnasieskolor får även närliggande kommuner möjlighet att yttra sig. Här kan du läsa mer om detta:
Kommunens yttrande