Så handläggs ansökan

Skolinspektionens handläggning av en ansökan om att starta eller utöka verksamheten vid en fristående skola sker i flera steg. En ansökan om avvikelser inom de nationella programmen handläggs på samma sätt. Under handläggningen kontrolleras först  att avgiften är betald och att ansökan är undertecknad av behöriga firmatecknare Efter detta görs en ägar- och ledningsprövning och slutligen en bedömning av innehållet i ansökan, kommunernas yttranden, antagningsstatistik till gymnasieskolan (om ansökan gäller gymnasieskola), ekonomin hos sökanden samt eventuella anmälningsärenden och tillsynsrapporter. Nedan kan du se vilka delar handläggningen innehåller och ungefär när de sker.

(Klicka på illustrationen för att ladda ner pdf)

1. Ansökan

Ansökan kommer in och registreras.

Den kontaktperson som angetts i ansökan får en bekräftelse med ärendets diarienummer via e-post. I bekräftelsen finns även information om hur avgiften ska betalas.

2. Handläggare och remiss

Skolinspektionen utser en handläggare för ärendet. Först kontrolleras att ansökan är undertecknad av behörig firmatecknare och att avgiften är betald. Vid behov begär handläggaren in kompletteringar. Handläggaren kontrollerar efter detta att ansökan innehåller de uppgifter som behövs för att skicka ansökan på remiss och påbörja prövningen.

Om något är oklart begär handläggaren in kompletteringar. Ansökan skickas sedan på remiss till kommunen/kommunerna. Läs mer här: Kommunens yttrande

3. Remissvar

Kommunernas remissvar ska ha kommit in under april-maj. Handläggaren tar del av kommunens/kommunernas yttranden.

4. Utredning och komplettering

Utredningen börjar med en ägar- och ledningsprövning. Sedan granskar handläggaren innehållet i ansökan. Om något är oklart skickas ett erbjudande om komplettering. Tidsfristen för detta är cirka 10 arbetsdagar.

5. Beslut

Skolinspektionen gör först en ägar- och ledningsprövning och sedan en helhetsbedömning av innehållet i ansökan. Vid ansökningar som gäller gymnasieskolor tar Skolinspektionen också del av innevarande års slutliga antagningsstatistik i berörda kommuner.

Skolinspektionen prövar slutligen om den sökta utbildningen/de sökta utbildningarna innebär påtagliga negativa följder för kommunen/kommunerna.

Beslut fattas om möjligt före den 1 oktober. Som huvudregel skickas beslut i ärendet via e-post till kontaktpersonen. Berörda kommuner får också en kopia av beslutet via e-post. Om en ansökan avvisas eller avslås kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Information om detta finns i beslutet.