Kommunens yttrande

Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola

Ett villkor för att Skolinspektionen ska kunna godkänna en ny eller utökad fristående förskoleklass, fritidshem, grundskola eller grundsärskola är att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna, eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Därför har den kommun där skolan är tänkt att ligga, lägeskommunen, alltid rätt att yttra sig över ansökan.

Kommunen får yttra sig

Kommunens yttrande bör alltid innehålla en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå om den fristående skolan startar eller utökar sin verksamhet. Beskrivningen bör visa vilka konsekvenser som etableringen kan medföra från starten och fem år framåt i tiden.

Skolinspektionens bedömning av påtagliga negativa följder

Skolinspektionen fattar sitt beslut efter en helhetsbedömning. I den bedömningen tar Skolinspektionen hänsyn till om utbildningen tillför något nytt till det utbud av utbildningar som redan finns i kommunen och/eller vilka effekter för det offentliga skolväsendet som etableringen kan ge upphov till. Med påtagliga negativa följder avses till exempel om tillkomsten av en fristående skola medför att en landsorts- eller glesbygdskommun tvingas lägga ned en redan befintlig skola och detta medför att avståndet till närmaste kommunala skola avsevärt ökar för elever i någon del av kommunen, eller om etableringen av en fristående skola påverkar kommunens skolorganisation och medför betydande kostnadsökningar som är bestående. (Prop. 1995/96:200 s. 53 och Prop. 2009/10:165 s. 643.)

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Ett villkor för att Skolinspektionen ska kunna godkänna en ny fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola är att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna, eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. (Prop. 2009/10:165 s. 643.)

Berörda kommuner har alltid rätt att yttra sig över ansökningar om att starta eller utöka en fristående gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Kommunen får yttra sig

Kommunernas yttrande bör alltid innehålla en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå om den fristående gymnasieskolan startar eller utökar sin verksamhet. Beskrivningen bör visa vilka konsekvenser som etableringen kan medföra från starten och fem år framåt i tiden.

Skolinspektionens bedömning av påtagliga negativa följder

Skolinspektionen fattar sitt beslut efter en helhetsbedömning. I den bedömningen tar Skolinspektionen hänsyn till om utbildningen tillför något nytt till det utbud av utbildningar som redan finns i kommunen eller närliggande kommuner och/eller vilka effekter för det offentliga skolväsendet som etableringen kan ge upphov till.

Skolinspektionen tittar på om etableringen av en utbildning medför en risk för att kommunen eller närliggande kommuner kan bli tvungen att lägga ner ett nationellt program eller en nationell inriktning. Skolinspektionen tar också hänsyn till eventuella samverkansavtal som finns med närliggande kommuner.