Utbildning utan timplan

Skolinspektionen kan besluta att en huvudman får bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen om följande villkor är uppfyllda:

  1. Huvudmannen har godtagbara pedagogiska eller organisatoriska skäl för att bedriva sådan utbildning.
  2. Eleverna ges förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i samtliga ämnen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Skolinspektionen prövar ansökan utifrån 9 kap. 23 § skolförordningen (2011:185). Här hittar du förordningen:
Lagar och regler

En ansökan per skolenhet

Du måste skicka in en ansökan per skolenhet om du vill bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen. Detta krav gäller både för enskilda och kommunala huvudmän.

Ansökningstid

Ansökningar om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen kan göras under hela året. Skolinspektionen handlägger ansökningarna löpande.

Vem kan ansöka?

Huvudmän för grundskolor kan ansöka. Det är bara behöriga firmatecknare för huvudmannen eller ombud med bemyndigande från huvudmannen som kan underteckna ansökan. 

Handlingar som ska bifogas ansökan

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan.

Som enskild huvudman ska du skicka in handlingar som styrker rätten att teckna firman, exempelvis ett registreringsbevis, stadgar eller protokoll. Registreringsbeviset bör inte vara äldre än tre månader.

Som kommunal huvudman ska du bifoga underlag som styrker att det är kommunens vilja att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen vid skolenheten till exempel genom att bifoga en delegationsordning där det framgår vem som är behörig att företräda kommunen i frågan, eller genom att skicka in ett nämndprotokoll.

Ansökningsformulär

Ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen (Word-blankett, nytt fönster)

Posta ansökan till Skolinspektionen, enheten för tillståndsprövning, Box 23069, 104 35 Stockholm. Du kan också mejla ansökan till 
tillstand@skolinspektionen.se