Inspektion

Tillsyn – se till att skolan lever upp till regler och krav

Syftet med tillsynen är att bidra till en likvärdig utbildning för alla barn och elever genom att kontrollera att lagarna följs. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten.

Regelbunden tillsyn

Den regelbundna tillsynen görs på skolor och hos huvudmän som uppvisar stora risksignaler. Dessa skolor väljs ut med hjälp av en analys som bland annat bygger på skolans kunskapsresultat, enkätsvar från elever - föräldrar och pedagogisk personal. Vi tittar även på resultat från tidigare tillsyn och anmälningar och behovsanpassar inspektionen. Vanliga inslag är intervjuer med elever, lärare och rektor. Lektionsobservationer och dokumentstudier på plats kan också ingå.

Mer om regelbunden tillsyn

Riktad tillsyn/Tillsyn utifrån individärenden

Vem som helst kan lämna synpunkter eller tips om en skola eller annan verksamhet till Skolinspektionen. Utifrån detta gör vi en bedömning om det krävs en särskild utredning. En sådan utredning kan antingen ske genom ett besök på skolan eller i verksamheten (riktad tillsyn), eller genom att situationen för en enskild elev utreds (tillsyn utifrån individärenden). 

Mer om riktad tillsyn

Kvalitetsgranskning – rekommendationer om hur skolor kan bli ännu bättre

Kvalitetsgranskning genomförs utifrån syftet att bidra till att höja kvaliteten inom utbildningen. Kvalitetsgranskning utgår också från de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten, men utöver lagens krav finns även tydliga kvalitetskriterier framtagna. Dessa grundar sig i forskning och myndighetens beprövade erfarenhet.

Regelbunden kvalitetsgranskning

I den regelbundna kvalitetsgranskning besöker vi skolor som vi bedömer kan ha utvecklingsbehov. Dessa skolor väljs ut med hjälp av en analys som bland annat bygger på skolans kunskapsresultat, en enkät till elever - föräldrar och pedagogisk personal. Vi tittar även på resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till Skolinspektionen. Chansen att bli utvald för en regelbunden kvalitetsgranskning ökar om skolan uppvisar stora avvikelser vid den centrala rättningen av nationella prov som Skolinspektionen genomför eller att det var längesedan skolan fick besök av oss.

I denna granskning har vi valt att titta på områden som forskningen visat är viktiga för att uppnå en framgångsrik undervisning. Det är fyra områden som granskas är: Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygssättning.

Mer om regelbunden kvalitetsgranskning

Tematiska kvalitetsgranskningar

Med hjälp av tematiska kvalitetsgranskningar studerar Skolinspektionen olika delar av skolornas arbete mer ingående. Vi genomför omkring 15 kvalitetsgranskningar varje år som utgår från ett särskilt tema med syftet att bidra till en kvalitetshöjning inom det specifika område som granskas. De metoder som används beror på vad temat handlar om. Det kan till exempel handla om dokumentstudier, intervjuer, lektions- och skolbesök.

I dessa granskningar väljs omkring 30 skolor/verksamheter ut. Oftast är valet slumpmässigt. Utöver att den verksamhet som valts ut får ett beslut där det framgår vad som kan utvecklas för att höja kvaliteten, samlas erfarenheterna från granskningarna i en övergripande rapport.

Mer om tematiska kvalitetsgranskningar