Inspektion

Regelbunden tillsyn

Syfte

En tillsyn som bidrar till trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten. 

Varför "min" skola/verksamhet?

Alla huvudmän, alltså kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet, blir vartannat år föremål för inspektion i någon form. Vi besöker dessutom de skolor som vi bedömer har risksignaler. Dessa skolor väljs ut med hjälp av en analys som bland annat bygger på skolans kunskapsresultat, en enkät till elever - föräldrar och pedagogisk personal. Vi tittar även på resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till Skolinspektionen när vi gör urvalet av skolor som ska få ett tillsynsbesök. 

Metod

Tillsynen är behovsanpassad. Innan tillsynen sker en kartläggning av verksamheten hos huvudmannen, eller på skolenheten. Utifrån vad denna kartläggning visar läggs tillsynen upp på olika sätt. Vanliga inslag är intervjuer med elever, lärare och rektor. Lektionsobservationer och dokumentstudier på plats kan också ingå. Inför tillsynen genomförs en ombedömning av nationella prov och en enkätundersökning (Skolenkäten) där pedagogisk personal, elever och vårdnadshavare får ge sin syn på skolan. 

Beslut

Alla huvudmän får tillsynsbeslut som gäller de skolformer huvudmannen ansvarar för, det vill säga förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. Dessutom får varje skolenhet och verksamhet som inspektörerna har besökt ett eget beslut. Om Skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Huvudmannen och skolan följs upp efter viss tid med ett uppföljningsbeslut.

Vad kan inspektionen leda till?

Tillsynen ska bidra till en god utbildning i trygg miljö. Om bristerna är mycket allvarliga kan Skolinspektionen återkalla godkännandet för en fristående skola eller gå in och vidta de åtgärder som bedöms vara nödvändiga på en kommunal eller landstingsdriven skola.

Läs mer

Regelbunden tillsyn   Skolenkäten   Ombedömning av nationella prov
Olika sorters beslut   Om bristerna är allvarliga

Regelbunden kvalitetsgranskning

Syfte

Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att bidra till att höja utbildningens kvalitet i svensk skola genom att fokusera på en god utbildning i en trygg miljö för alla elever. De fyra områden som granskas när vi besöker skolor är Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygssättning

 

Varför "min" skola/verksamhet?

Vi besöker de skolor som vi bedömer kan ha utvecklingsbehov. Dessa skolor väljs ut med hjälp av en analys som bland annat bygger på skolans kunskapsresultat, en enkät till elever - föräldrar och pedagogisk personal. Vi tittar även på resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till Skolinspektionen. Chansen att bli utvald för en regelbunden kvalitetsgranskning ökar om det var länge sedan Skolinspektionen genomförde en tillsyn på skolan och om skolan uppvisar stora avvikelser vid de ombedömningar av nationella prov som Skolinspektionen genomför. 

Metod

Vi har i val av områden utgått från vad forskningen har pekat ut som viktiga för skolutveckling, samt den beprövade erfarenhet som finns samlad på myndigheten. Inom varje område bedömer vi hur skolan uppnår Skolinspektionens fastställda kvalitetskriterier i förhållande till tre nivåer: I hög utsträckning, i flera delar men utvecklingsområden finns och i låg utsträckning. Om vi i vår bedömning landar i någon av de två sistnämnda nivåerna får skolan i besluten även ett tillhörande utvecklingsområde som syftar till att höja kvalitén inom området.   

Beslut

I de fall utvecklingsområden identifieras på en skola beskrivs dessa i besluten med tillhörande rekommendationer för hur skolan (och huvudmannen) kan arbeta vidare för att höja kvalitén.

 

Vad kan inspektionen leda till?

Den regelbundna kvalitetsgranskningen ska bidra till en god utbildning i trygg miljö.Vi beskriver i ett beslut vilka utvecklingsområden skolan kan vidta för att att höja kvalitén i utbildningens olika moment.  

Tematisk kvalitetsgranskning

Syfte

Att granska kvaliteten i skolväsendet och bidra till utveckling genom att lyfta fram viktiga utvecklingsområden.

Varför "min" skola/verksamhet?

Ett mindre antal skolor/verksamheter väljs ut. Oftast är valet slumpmässigt.

Metod

Metoderna anpassas efter det område som granskningen handlar om. Det kan till exempel handla om dokumentstudier, intervjuer, lektions- och skolbesök.

Beslut

Huvudmannen får ett granskningsbeslut. Om Skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Huvudmannens och skolans åtgärder följs upp efter viss tid med ett uppföljningsbeslut.

Vad kan inspektionen leda till?

Granskningen ska bidra till en god utbildning i trygg miljö. Inspektörerna kan ge viss råd och vägledning och beslutet kan vara en god utgångspunkt för utvecklingsarbete. Om myndigheten under granskningen ser mycket allvarliga brister kan myndigheten fatta ett särskilt tillsynsbeslut (se regelbunden tillsyn ovan).

Läs mer

Kvalitetsgranskning   Olika sorters beslut

Etableringskontroll

Syfte

Kontrollera att den planering som en ny fristående skola har presenterat i sin ansökan genomförs.

Varför "min" skola/verksamhet?

Görs på alla nya fristående skolor våren innan de startar.

Metod

Dokumentstudier, intervjuer med ansvariga och eventuellt besök i skolans lokaler.

Beslut

Beslutet riktas till huvudmannen. Om Skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Huvudmannens och skolans åtgärder följs upp efter viss tid med ett uppföljningsbeslut.

Vad kan inspektionen leda till?

Kontrollen ska bidra till en god utbildning i trygg miljö. Inspektörerna kan ge viss råd och vägledning och beslutet kan vara en god utgångspunkt för fortsatt arbete. Om bristerna är mycket allvarliga kan Skolinspektionen återkalla godkännandet.

Läs mer

Etableringskontroll   Olika sorters beslut 
Om bristerna är allvarliga

Förstagångstillsyn

Syfte

Kontrollera att skolan och huvudmannen arbetar utifrån lagar och regler.

Varför "min" skola/verksamhet?

Görs på alla nystartade fristående skolor när de har varit i gång 4-6 månader.

Metod

Dokumentstudier, intervjuer och besök på grund- och gymnasieskolor.

Beslut

Huvudmannen får ett beslut efter tillsynen. Om Skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Huvudmannens och skolans åtgärder följs upp efter viss tid.

Vad kan inspektionen leda till?

Tillsynen ska bidra till en god utbildning i trygg miljö. Inspektörerna kan ge viss råd och vägledning och beslutet kan vara en god utgångspunkt för utvecklingsarbete. Om bristerna är mycket allvarliga kan Skolinspektionen återkalla godkännandet.

Läs mer

Förstagångstillsyn   Olika sorters beslut 
Om bristerna är allvarliga

Oanmäld kvalitetsgranskning

Syfte

Ge en översiktlig bild av förhållandena på ett stort antal skolor/verksamheter.

Varför "min" skola/verksamhet?

Ett stort antal skolor/verksamheter väljs ut. Oftast är valet slumpmässigt.

Metod

Metoderna väljs utifrån granskningens syfte. Det kan till exempel handla om dokumentstudier, intervjuer och skolbesök. 

Beslut

Alla huvudmän för de skolor/verksamheter som ingår i granskningen får ett meddelande, där myndigheten beskriver det övergripande resultatet av inspektionen.

Vad kan inspektionen leda till?

Resultatet från en oanmäld granskning kan bilda underlag för andra granskningar, till exempel en kvalitetsgranskning. Den oanmälda granskningen kan i vissa fall övergå till en riktad tillsyn (se ovan).

Läs mer

Oanmäld kvalitetsgranskning

Tillsyn efter anmälan

Syfte

Kontrollera att skolan/verksamheten följer lagar och regler.

Varför "min" skola/verksamhet?

Vem som helst kan anmäla missförhållanden på en skola eller annan verksamhet inom skolväsendet till Skolinspektionen. Om Skolinspektionen bedömer att det krävs kan myndigheten starta en utredning utifrån en sådan anmälan. Oftast handlar utredningen om situationen för en eller flera elever.

Metod

Utredningen utformas utifrån innehållet i anmälan. Det kan till exempel handla om dokumentstudier, möten och skolbesök.

Beslut

Huvudmannen får ett beslut efter tillsynen. Om Skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Huvudmannens och skolans åtgärder följs upp efter viss tid med ett uppföljningsbeslut.

Vad kan inspektionen ledatill?

Tillsynen ska bidra till en god utbildning i trygg miljö. Handläggaren kan ge viss råd och vägledning och beslutet kan vara en god utgångspunkt för utvecklingsarbete. Om verksamheten inte lever upp till lagens krav ställer Skolinspektionen krav på åtgärder. Om bristerna är mycket allvarliga kan Skolinspektionen återkalla godkännandet för en fristående skola eller gå in och vidta de åtgärder som bedöms vara nödvändiga på en kommunal eller landstingsdriven skola. Tillsynen kan också visa att verksamheten lever upp till lagens krav. Då vidtar inte Skolinspektionen några åtgärder.

Läs mer

Att anmäla   Olika sorters beslut 
Om bristerna är allvarliga