Inspektion

Regelbunden tillsyn

Syfte

En tillsyn som bidrar till trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten. 

Varför "min" skola/verksamhet?

Alla huvudmän, alltså kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet, kommer att få besök från oss under en treårsperiod från och med 2015.  

Metod

Tillsynen börjar alltid med en kartläggning av huvudmannens verksamhet. Utifrån vad denna kartläggning visar kan tillsynen läggas upp på olika sätt. Vanliga inslag är dokumentstudier, besök, lektionsobservationer och intervjuer med ansvariga för skolan/verksamheten. Lärar- och elevintervjuer kan också ingå. Inför tillsynen genomförs en ombedömning av nationella prov och en enkätundersökning (Skolenkäten) där pedagogisk personal, elever och vårdnadshavare får ge sin syn på skolan.

Beslut

Alla huvudmän får tillsynsbeslut som gäller de skolformer huvudmannen ansvarar för, det vill säga förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. Dessutom får varje skolenhet och verksamhet som inspektörerna har besökt ett eget beslut. Om Skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Huvudmannen och skolan följs upp efter viss tid med ett uppföljningsbeslut.

Vad kan inspektionen leda till?

Tillsynen ska bidra till en god utbildning i trygg miljö. Om bristerna är mycket allvarliga kan Skolinspektionen återkalla godkännandet för en fristående skola eller gå in och vidta de åtgärder som bedöms vara nödvändiga på en kommunal eller landstingsdriven skola.

Läs mer

Regelbunden tillsyn   Skolenkäten   Ombedömning av nationella prov
Olika sorters beslut   Om bristerna är allvarliga

Tematisk kvalitetsgranskning

Syfte

Att granska kvaliteten i skolväsendet och bidra till utveckling genom att lyfta fram viktiga utvecklingsområden.

Varför "min" skola/verksamhet?

Ett mindre antal skolor/verksamheter väljs ut. Oftast är valet slumpmässigt.

Metod

Metoderna anpassas efter det område som granskningen handlar om. Det kan till exempel handla om dokumentstudier, intervjuer, lektions- och skolbesök.

Beslut

Huvudmannen får ett granskningsbeslut. Om Skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Huvudmannens och skolans åtgärder följs upp efter viss tid med ett uppföljningsbeslut.

Vad kan inspektionen leda till?

Granskningen ska bidra till en god utbildning i trygg miljö. Inspektörerna kan ge viss råd och vägledning och beslutet kan vara en god utgångspunkt för utvecklingsarbete. Om myndigheten under granskningen ser mycket allvarliga brister kan myndigheten fatta ett särskilt tillsynsbeslut (se regelbunden tillsyn ovan).

Läs mer

Kvalitetsgranskning   Olika sorters beslut

Riktad tillsyn

Syfte

Kontrollera att skolan/verksamheten följer lagar och regler inom ett särskilt område.

Varför "min" skola/verksamhet?

Ett mindre antal skolor/verksamheter väljs ut. Oftast är valet slumpmässigt.

Metod

Metoderna anpassas efter det område som tillsynen handlar om. Det kan till exempel handla om dokumentstudier, intervjuer och skolbesök.

Beslut

Varje huvudman får ett beslut för varje skolenhet samt ett samlat beslut för all sin verksamhet. Om Skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Huvudmannens och skolans åtgärder följs upp efter viss tid med ett uppföljningsbeslut.

Vad kan inspektionen leda till?

Tillsynen ska bidra till en god utbildning i trygg miljö. Inspektörerna kan ge viss råd och vägledning och beslutet kan vara en god utgångspunkt för utvecklingsarbete. Om bristerna är mycket allvarliga kan Skolinspektionen återkalla godkännandet för en fristående skola eller gå in och vidta de åtgärder som bedöms vara nödvändiga på en kommunal eller landstingsdriven skola.

Läs mer

Riktad tillsyn   Olika sorters beslut 
Om bristerna är allvarliga

Etableringskontroll

Syfte

Kontrollera att den planering som en ny fristående skola har presenterat i sin ansökan genomförs.

Varför "min" skola/verksamhet?

Görs på alla nya fristående skolor våren innan de startar.

Metod

Dokumentstudier, intervjuer med ansvariga och eventuellt besök i skolans lokaler.

Beslut

Beslutet riktas till huvudmannen. Om Skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Huvudmannens och skolans åtgärder följs upp efter viss tid med ett uppföljningsbeslut.

Vad kan inspektionen leda till?

Kontrollen ska bidra till en god utbildning i trygg miljö. Inspektörerna kan ge viss råd och vägledning och beslutet kan vara en god utgångspunkt för fortsatt arbete. Om bristerna är mycket allvarliga kan Skolinspektionen återkalla godkännandet.

Läs mer

Etableringskontroll   Olika sorters beslut 
Om bristerna är allvarliga

Förstagångstillsyn

Syfte

Kontrollera att skolan och huvudmannen arbetar utifrån lagar och regler.

Varför "min" skola/verksamhet?

Görs på alla nystartade fristående skolor när de har varit i gång 4-6 månader.

Metod

Dokumentstudier, intervjuer och besök på grund- och gymnasieskolor.

Beslut

Huvudmannen får ett beslut efter tillsynen. Om Skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Huvudmannens och skolans åtgärder följs upp efter viss tid.

Vad kan inspektionen leda till?

Tillsynen ska bidra till en god utbildning i trygg miljö. Inspektörerna kan ge viss råd och vägledning och beslutet kan vara en god utgångspunkt för utvecklingsarbete. Om bristerna är mycket allvarliga kan Skolinspektionen återkalla godkännandet.

Läs mer

Förstagångstillsyn   Olika sorters beslut 
Om bristerna är allvarliga

Oanmäld kvalitetsgranskning

Syfte

Ge en översiktlig bild av förhållandena på ett stort antal skolor/verksamheter.

Varför "min" skola/verksamhet?

Ett stort antal skolor/verksamheter väljs ut. Oftast är valet slumpmässigt.

Metod

Metoderna väljs utifrån granskningens syfte. Det kan till exempel handla om dokumentstudier, intervjuer och skolbesök. 

Beslut

Alla huvudmän för de skolor/verksamheter som ingår i granskningen får ett meddelande, där myndigheten beskriver det övergripande resultatet av inspektionen.

Vad kan inspektionen leda till?

Resultatet från en oanmäld granskning kan bilda underlag för andra granskningar, till exempel en kvalitetsgranskning. Den oanmälda granskningen kan i vissa fall övergå till en riktad tillsyn (se ovan).

Läs mer

Oanmäld kvalitetsgranskning


Tillsyn efter anmälan

Syfte

Kontrollera att skolan/verksamheten följer lagar och regler.

Varför "min" skola/verksamhet?

Vem som helst kan anmäla missförhållanden på en skola eller annan verksamhet inom skolväsendet till Skolinspektionen. Om Skolinspektionen bedömer att det krävs kan myndigheten starta en utredning utifrån en sådan anmälan. Oftast handlar utredningen om situationen för en eller flera elever.

Metod

Utredningen utformas utifrån innehållet i anmälan. Det kan till exempel handla om dokumentstudier, möten och skolbesök.

Beslut

Huvudmannen får ett beslut efter tillsynen. Om Skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Huvudmannens och skolans åtgärder följs upp efter viss tid med ett uppföljningsbeslut.

Vad kan inspektionen ledatill?

Tillsynen ska bidra till en god utbildning i trygg miljö. Handläggaren kan ge viss råd och vägledning och beslutet kan vara en god utgångspunkt för utvecklingsarbete. Om verksamheten inte lever upp till lagens krav ställer Skolinspektionen krav på åtgärder. Om bristerna är mycket allvarliga kan Skolinspektionen återkalla godkännandet för en fristående skola eller gå in och vidta de åtgärder som bedöms vara nödvändiga på en kommunal eller landstingsdriven skola. Tillsynen kan också visa att verksamheten lever upp till lagens krav. Då vidtar inte Skolinspektionen några åtgärder.

Läs mer

Att anmäla   Olika sorters beslut 
Om bristerna är allvarliga