Start

Förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet

Förskolan är en viktig verksamhet för många barns utveckling och lärande. Det pedagogiska arbetet vid en förskola ska, enligt skollagen, ledas och samordnas av en förskolechef. Skolinspektionen har vid tidigare granskningar identifierat att det finns flera utvecklingsområden när det gäller förskolechefens ledning, där det finns ett behov av att stärka förskolechefens ansvar för ledningen av den pedagogiska verksamheten.

Resultat från Skolinspektionens granskning:

 • Tydlig ledning krävs för att verksamheten ska utvecklas
  En förutsättning för att kunna leda verksamheten mot målen är att ha inblick i och kunskap om verksamheten. En viktig del för förskolechefen är också att skapa en gemensam förståelse för förskolans uppdrag och hur förskolan ska genomföra det. De förskolechefer som behöver utveckla sin ledning lämnar över stora delar av ansvaret för den pedagogiska verksamheten till personalen. Vid flera fall har även återkoppling saknas mellan förskolechefen och personalen gällande deras kvalitetsarbete.
 • Personalens förutsättningar är avgörande för hur väl verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella målen
  Vid förskolor där personalen inte ges förutsättningar finns det ingen klar delegering eller fördelning av arbetsuppgifter. Förskolechefen följer sällan upp hur det går för personen som har fått delegerade ledningsuppgifter. Personalen upplever att de inte har förutsättningar att utveckla den pedagogiska verksamheten.
 • Förskolechefens förutsättningar spelar roll
  Vid förskolor där förutsättningarna kan förbättras har huvudmannen för förskolor låg kännedom om verksamheten. Huvudmannen behöver ge mer stöd och avlastning till förskolechefen för att hen ska ges de bästa förutsättningarna att driva och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet.

Två utvecklingsområden för förskolechefens ledning:

 • Tydliggöra roller och ansvarsfördelning
  Förskolechefer behöver säkerställa att det finns en klar roll- och ansvarsfördelning i förskolans pedagogiska verksamhet för att utveckla den.
 • Avgörande med en situationsspecifik ledning
  När ledningen fungerar väl och i enlighet med de nationella styrdokumenten har förskolecheferna lyckats balansera, prioritera och delegera arbetsuppgifter, samt skapat en inre organisation och anpassat sin ledning utifrån det sammanhang de verkar i.

Exempel och vägledning för förskolechefens ledning

I bilaga 3 i den övergripande rapporten, som finns att ladda ner här intill, hittar du det observationsstöd som Skolinspektionens inspektörer använde i granskningen av förskolorna. Detta kan vara användbart som stöd för utvärdering och utvecklingsarbete även i andra förskolor.

Skolinspektionens granskning

Resultaten och slutsatserna bygger på en granskning av förskolechefens ledning vid 35 förskolor från Vellinge i söder till Övertorneå i norra Sverige. Det statistiska urvalet av förskolor har skett slumpmässigt utifrån kommuners befolkningsmängd. Vi har använt oss av metoder som intervju, enkät och dokumentanalys. Vi har även samlat in relevanta dokument rörande ledningen av förskolan från både huvudmän och förskolechefer. De dokument som har samlats in har varit förskolans och huvudmannens kvalitetsarbete, förskolans arbetsplan eller liknande, personalförsörjningsplan och senast gjorda barnkonsekvensanalys.

Kommuner som ingått i granskningen: Bjurholm, Botkyrka, Boxholm, Dals-Ed, Dorotea, Eksjö, Gullspång, Götene, Haninge, Haparanda, Huddinge, Högsby, Karlstad, Krokom, Kungsbacka, Leksand, Ljusnarsberg, Luleå, Malmö, Nacka, Partille, Solna, Staffanstorp, Storfors, Strömstad, Sundsvall, Södertälje, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vellinge, Vetlanda, Västerås, Ödeshög, Överkalix, Övertorneå