Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Resultat från tidigare studier visar att undervisningstid många gånger har en underordnad ställning där omfattning ställs mot kvalitet. Denna prioritering bidrar till att uppföljning av genomförd undervisningstid många gånger saknas.

För lite undervisningstid riskerar att urholka elevers gymnasieutbildning, där elevers möjligheter att nå kunskapsmålen reduceras. Det finns också en uppenbar risk att olika tolkningar av vad som utgör undervisningstid leder till en gymnasieutbildning som inte är likvärdig. 

Detta granskar vi

Syftet är att granska skolhuvudmäns och skolors arbete med att se till att elevernas faktiskt genomförda undervisningstid når upp till minst den garanterade undervisningstiden. Granskningen avser elever på gymnasieskolans nationella program.

Utifrån syftet ska följande frågeställningar besvaras:

  1. Hur arbetar huvudman och rektor för att skapa tydlighet och samsyn kring begreppet undervisningstid?
  2. Utifrån vilka överväganden och med vilka marginaler planeras och schemaläggs elevernas undervisningstid så att eleverna får minst den garanterade undervisningstiden?
  3. I vilken utsträckning sker en regelbunden uppföljning av elevernas genomförda undervisningstid under terminen
  4. Kompenseras elever för undervisning som inte genomförs och i så fall hur?

Så görs granskningen

Granskningen omfattar 25 slumpmässigt utvalda gymnasieskolor, varav 7 är fristående och 18 kommunala. Granskningen avgränsas till fyra gymnasieprogram; två högskoleförberedande program (naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet) och två yrkesprogram (el- och energiprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet). 

Hur dessa gymnasieskolor arbetar med att se till att elevers faktiskt genomförda undervisningstid når upp till minst den garanterade undervisningstiden ska utredas genom intervjuer och dokumentstudier. Elever, lärare, schemaläggare, rektor och representant för huvudmannen intervjuas.

Detta leder granskningen till

Projektets mål är att bidra till att göra fler huvudmän och rektorer uppmärksamma på att en gymnasieutbildning utgör en helhet som har att uppfylla lagstadgande krav på undervisningens kvalitet och kvantitet. Detta leder till en ökad medvetenhet om vikten av att elever får den undervisningstid som planerats för dem och att elever i ökad utsträckning kompenseras för utlovad undervisning som inte genomförts. Med ett ökat fokus på säkerställande att alla elever erhåller den undervisningstid de har rätt till ges elever ökade möjligheter att nå målen för utbildningen.

Skolbesöken inleds under hösten. 

Skola/Verksamhet Kommun
Brogårdsgymnasiet Kristinehamn
Karlbergsgymnasiet 3 Åmål
Sjödalsgymnasiet Huddinge
Tingsholmsgymnasiets nationella program Ulricehamn
Consensum Gymnasium Lund Lund
Ådalsskolan 2 Kramfors
Drottning Blankas Gymn. Helsingborg Helsingborg
Möckelngymnasiet Ro 2 Karlskoga
Plusgymnasiet i Uddevalla Uddevalla
Söderslättsgymnasiet Ro 1 Trelleborg
Cybergymnasiet Stockholm Stockholm
Thomasgymnasiet Strängnäs
Bessemerskolan Sandviken
Ullvigymnasiet Köping
Karlfeldtgymnasiet ro 1 Avesta
Vägga gymnasieskola 4 Karlshamn
Järfälla gymnasium Järfälla
Thoren Innovation School Stockholm Stockholm
Sollefteå gymnasium Sollefteå
Didaktus Jakobsberg Järfälla
Lindeskolan LS 2 Lindesberg
Carlforsska gymnasiet Samhäll/Vård och omsorg Västerås
Stjerneskolan Torsby 
IT-Gymnasiet Uppsala Uppsala
Nils Ericsonsgymnasiet 1 Trollhättan