Grundskolans arbete för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Skollagen fastslår att utbildningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att leva upp till detta krav behöver rektorn och huvudmannen ha ett strukturerat arbete för att fånga samt utveckla akademisk kunskap och beprövad erfarenhet som svarar mot skolornas behov. De verksamma i skolan måste göra avvägningar och fundera över vad resultaten från olika källor betyder för det egna arbetet. Utbildningen riskerar annars att bli svagt underbyggd och variera i kvalitet. I förlängningen finns en risk för att alla elever inte ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Erfarenheterna från forskning och tidigare studier pekar på att det finns risk för att arbetet med att fånga forskning och beprövad erfarenhet inte fungerar tillräckligt väl. Tidigare granskningar har bland annat pekat på att många skolor och huvudmän brister i det uppföljnings- och analysarbete som är en förutsättning för att urskilja behoven i skolan. Det finns indikationer på att många skolor saknar en plan och ett strukturerat arbete för hur kunskap från forskning och beprövad erfarenhet ska användas och utvecklas i verksamheten. Praktiska hinder för att ta in och utveckla ny kunskap i utbildningen kan bland annat vara begränsad tillgänglighet till skolforskning samt bristande tid samt stöd för lärare att skaffa sig kunskap om och diskutera användbar forskning och beprövad erfarenhet.

Det här granskar vi

I Skolinspektionens granskning ska följande frågor besvaras:

  • I vilken utsträckning skapar rektorn förutsättningar och arbetar för att utbild-ningen i skolenheten, utifrån identifierade behov, ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?
  • I vilken utsträckning skapar huvudmannen förutsättningar och arbetar för att utbildningen i grundskolan, utifrån identifierade behov, ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Så här görs granskningen

Granskningen riktas mot grundskolan och omfattar 30 skolenheter hos både kommunala och enskilda huvudmän. Intervjuer med lärare, rektorer och representanter för huvud-männen ingår. Resultaten från granskningen publiceras under våren 2019.