Hem- och konsumentkunskap

I hem- och konsumentkunskap ska elever få kunskap om mat, hälsa, konsumtion, ekonomi och livsstil. Forskning har pekat på att elever ofta har bristande kunskaper kring vissa områden som ingår i ämnet, som livsmedelshygien och privatekonomi 

Forskning har också visat att ämnet hem- och konsumentkunskap genomgått stora förändringar i innehåll och uppdrag men att undervisningstid och andra förutsättningar inte ändrats på motsvarande sätt. Undervisningstiden i ämnet har lyfts fram som alltför begränsad i förhållande till ämnets innehåll och kunskapskrav. Den begränsade undervisningstiden kan leda till att lärare väljer bort delar av ämnets innehåll och att elevernas möjligheter att medverka och utveckla för ämnet viktiga förmågor begränsas.

Det här granskar vi

Syftet med granskningen är att undersöka om elever i årskurs 7–9 får en undervisning i hem- och konsumentkunskap som är av god kvalitet och om undervisningen tar upp alla kunskapsområden som ingår i ämnet. Vi kommer också att granska om undervisningen genomförs med allmändidaktiska kvaliteteter

Granskningens frågeställningar:

1.       I vilken utsträckning innehåller undervisningen i hem-och konsumentkunskap de tre kunskapsområdena som kursplanen anger?

  • mat, måltider och hälsa
  • konsumtion och ekonomi
  • miljö och livsstil

2.      I vilken utsträckning genomförs undervisningen i hem- och konsumentkunskap med allmändidaktiska kvaliteter?

  • Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö
  • Individanpassning, variation och utmaningar
  • Synligt pedagogiskt ledarskap; tydlighet i mål, innehåll och struktur
  • Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet

Hem- och konsumentkunskap ur ett jämställdhetsperspektiv

Ämnet hem- och konsumentkunskap har tidigare kopplats till den traditionellt kvinnliga sfären. Forskning visar att det fortfarande finns skillnader mellan könen, både när det gäller att hjälpa till hemma och hur man förhåller sig till hem- och konsumentkunskapsämnet. 

Inom undervisningen i ämnet ska eleverna få kunskap och reflektera kring arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv. I granskningen kommer vi särskilt att titta på om och hur undervisningen behandlar dessa frågor.

Vi granskar även om undervisningen ger eleverna samma förutsättningar att utveckla sina förmågor oberoende av könstillhörighet. Detta gör vi bland annat genom att granska om undervisningen synliggör och utmanar traditionella könsmönster och att eleverna bemöts på ett likvärdigt och respektfullt sätt, oberoende av könstillhörighet .

Så här genomförs granskningen

Granskningen omfattar ca 23 grundskolor. På skolorna kommer vi att göra lektionsobservationer samt genomföra intervjuer med elever, lärare och rektorer.

Granskningen kommer att publiceras i december 2018.

Skolor som ingår i granskningen

Kommun

Skola

Alingsås Sollebrunns skola F-9
Alvesta Vislandaskolan
Gnesta Frejaskolan 7-9
Göteborg Santosskolan
Halmstad Stenstorpsskolan 1
Halmstad Österledskolan 2
Helsingborg Maria Parkskolan
Karlskrona Rödebyskolan F-9
Kungsbacka Älvsåkersskolan 4-9
Lessebo Bikupan
Lidingö  Käppala skola
Lomma  Rutsborgskolan
Malmö  Bäckagårdsskolan
Malmö  Höjaskolan
Norrköping  Erlaskolan Norrköping Östra
Sollentuna  Runbacka skolor/Runan
Solna  Vittra Frösunda
Stockholm  Blommensbergsskolan
Stockholm Västerholms friskola 
Sundsvall Prolympia, Sundsvall
Södertälje Kringlaskolan
Trollhättan Kronan 7-9
Umeå Tegs centralskola 2