Musikundervisning i grundskolan

Utbildningen i skolan ska främja elevers allsidiga utveckling, och estetiska ämnen ger en viktig grund för elevers möjligheter att bland annat utveckla kreativa förmågor.

I musikämnet finns en potential för elevernas utveckling. Att uttrycka något eget i form av egen komponerad musik, eller att ha bearbetat musik till ett eget uttryck, är inte bara av vikt för en kreativ utveckling, utan också för elevers identitetsskapande och deras musikaliska kunskapsutveckling.

Bakgrund

Tidigare studier har visat på brister inom musikämnet vad gäller vilket innehåll eleverna erbjuds. Undervisningen ger inte alltid eleverna möjlighet att själva skapa musik (i meningen improvisera, komponera, kombinera med andra uttrycksformer). De får endast i mindre utsträck­ning samtala om eller  analyseramusik. Ofta ges de heller inte möjlighet att använda digitala verktyg. Dessa tre brister innebär att undervisningen inte omfattar det innehåll som anges i kurs­planen, och att eleverna därmed inte ges möjlighet att fullt ut utveckla de förmågor – långsiktiga mål – som kursplanen anger. Bristerna kan vidare medverka till att eleverna inte ges möjlighet att utveckla sin kreativitet i enlighet med läroplanen.

Detta granskar vi

Syftet med granskningen är att granska kvaliteten i grundskolans musik­undervisning. Kvaliteten bedöms utifrån om musikundervisningen dels utgår från och innehåller ämnets hela kursplan, dels ger eleverna möjlighet till sådant eget skapande som främjar deras utveckling av kreativitet.

Granskningens frågeställningar är:

  • I vilken utsträckning utgår musikundervisningen från, och innehåller, ämnets hela kursplan?
  • I vilken utsträckning ger musikundervisningen eleverna möjlighet till sådant eget skapande som främjar utveckling av kreativitet?

I granskningen ingår att genomföra intervjuer med elever, musiklärare och rektorer. Även lektionsobservationer och dokumentstudier ingår i granskningen.

Granskningen beräknas vara färdig våren 2019.