Svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Den kommunala vuxenutbildningen (komvux) är viktig för integrationen och etableringen av nyanlända och andra utrikesfödda elever i det svenska samhället. Om eleverna får lära sig det svenska språket så fort som möjligt är det sannolikt att detta också leder till snabbare sysselsättning i form av arbete eller vidare studier. En annan aspekt av integrationen är också att få färdigheter i att kunna verka som aktiva samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle. Det innebär bland annat att kunna söka relevant samhällsinformation (exempelvis vid kontakt med relevanta samhällsfunktioner) och att ha ett kritiskt förhållningssätt till faktauppgifter och påståenden (för att till exempel kunna orientera sig i mediaflödet).

Att tillägna sig kunskap i det svenska språket är viktigt ur ett integrationsperspektiv. Det saknas emellertid kunskap om kvaliteten på undervisningens genomförande i svenska som andraspråk (sva) på komvux. Bristen på kunskap om undervisningens kvalitet medför en risk att kursen Sva inom komvux på grundläggande nivå inte uppmärksammas i tillräcklig grad på lokal och nationell nivå. Insatser för förbättring och utveckling av undervisningen riskerar därför att utebli eller inte genomföras i tillräcklig utsträckning. Det kan i sin tur medföra att elever inte rustas med tillräckliga färdigheter i svenska språket, för att exempelvis kunna etablera sig inom arbetslivet eller fortsätta med vidare studier. Det är därför angeläget för Skolinspektionen att inleda en granskning inom området.

Det här granskar vi

I Skolinspektionens granskning ska följande frågor besvaras:

  1. I vilken utsträckning ger undervisningen eleverna möjlighet att förstå, tolka och analysera texter genom läsning av texterna, samtal utifrån texterna och skrivande utifrån texterna?
  2. I vilken utsträckning ger undervisningen eleverna möjlighet att söka informat-ion ur olika källor och kritiskt granska dessa källor?
  3. I vilken utsträckning anknyter undervisningen med textförståelse (frågeställning 1) och informationssökning/källkritik (frågeställning 2) till sammanhang som är funktionella och meningsfulla för eleverna? 

Så här görs granskningen

Granskningen omfattar undervisningen i svenska som andra språk inom komvux på grundläggande nivå i 30 kommuner. Datainsamlingen utgörs av dokumentstudier, lektionsobservationer och intervjuer med lärare och elever. De viktigaste resultaten och slutsatserna från granskningen kommer att sammanfattas i en övergripande rapport.