Utmanande undervisning till högpresterande elever

Skolans uppdrag är att främja alla elevers lärande så att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det innebär att undervisningen ska stimulera och stötta alla elevers lärande. Det gäller även de elever som t.ex. utvecklas snabbt eller vill fördjupa sitt kunnande. Elever som lätt når kunskapskraven har precis som övriga elever rätt att få en individanpassad undervisning och uppmuntran att nå ännu längre.

Risk att undervisningen inte anpassas efter elevens behov

Skolinspektionen har inte tidigare gjort någon kvalitetsgranskning som är helt inriktad mot hur skolor arbetar för att utmana och stimulera specifikt de högpresterande eleverna. Tidigare forskning och utvärderingar har visat att högpresterande elever utgör en elevgrupp som riskerar att inte få en undervisning som är anpassad efter deras behov. Det handlar ofta om att undervisningen inte är tillräckligt utmanande och att dessa elever inte i samma omfattning får ta del av lärarens stöttning och ledning. Detta t.ex. för att de ses som självgående. Även Skolinspektionens erfarenheter visar att undervisningen inte alltid utgår från alla elevers behov. Detta riskerar medföra att elever som har potential att prestera högt i skolan inte ges en undervisning som möjliggör att de kan utvecklas så långt som möjligt.

Hur arbetar skolan med att stimulera och motivera högpresterande elever?

Inriktningen på granskningen är hur gymnasieskolorna arbetar för att upprätthålla och stimulera de högpresterande elevernas goda prestationer genom en undervisning av hög kvalitet. Med högpresterande elever menar vi i det här sammanhanget olika elever som presterat högt genom att uppnå höga betyg i grundskolan. Det handlar således inte specifikt om elever som brukar benämnas ”särskilt begåvade”. Granskningen avser gymnasieskolan och omfattar ett tjugotal skolor med naturvetenskapligt program. Detta program lockar många elever som tidigare har presterat väl. En utmaning för dessa skolor är därmed att t.ex. bibehålla elevernas motivation för ytterligare utveckling. Skolinspektionen vill med denna granskning rikta särskilt fokus på hur skolor kan utveckla sitt arbete för att undervisningen även ska utgå från de högpresterande elevernas behov och förutsättningar.

Syftet med den kommande granskningen är att granska i vilken utsträckning de besökta skolorna ger högpresterande elever en god och utmanande undervisning samt stöd och stimulans för att eleverna ska fortsätta att prestera på hög nivå. Granskningens frågeställningar är:

  1. I vilken utsträckning genomförs en god utmanande undervisning med allmändidaktiska kvaliteter för högpresterande elever?
  2. I vilken utsträckning ger gymnasieskolans övergripande organisation och arbetssätt förutsättningar för en god utmanande undervisning av högpresterande elever?

I granskningen ingår att genomföra intervjuer med elever, lärare, rektorer och annan skolpersonal. Även lektionsobservationer och dokumentstudier ingår i granskningen. Hösten 2018 planeras resultaten från granskningen att publiceras.