De flesta skolor arbetar på ett bra sätt med trygghet och studiero

Skolinspektionen har åren 2018–2019 granskat kvaliteten i närmare 400 grund- och gymnasieskolors arbete med trygghet och studiero. Mot den bakgrunden kan vi nu ge en djup och bred bild av skolors arbete med dessa viktiga områden.

Debatten om skolan ger ibland en mörk bild, med utbrett stök i klassrummen och stora brister i studiero och upplevd trygghet. Vår granskning ger en mer varierad bild.

Övergripande ser vi att arbetet för att skapa och upprätthålla både trygghet och studiero är bra på majoriteten av skolorna. Samtidigt kan det på många skolor bli bättre.

Trygghet och studiero hänger ihop, men är inte samma sak

Brister i tryggheten kan leda till bristande studiero, och tvärtom. Trygghet och studiero hänger ihop och påverkar varandra, men är två olika saker. Granskningen visar att det framför allt är arbetet med studiero som behöver utvecklas.

Två övergripande rekommendationer för ökad studiero i fler klassrum

 • Håll isär begreppen ”trygghet” respektive ”studiero” för att kunna analysera problematiken och vidta ändamålsenliga åtgärder. Arbeta lika systematiskt med studieron som med tryggheten.
 • Säkra systematik i arbetet med studiero. I dagsläget går mycket tid och kraft till att åtgärda ordningsstörningar och mindre till att förhindra att de uppstår. Stötta lärarna genom att ge dem goda förutsättningar att leda undervisningen i sitt klassrum; utveckla undervisningen, ge stöd och stimulans till alla elever och klargör vad som är lämpligt agerande hos lärare vid situationer som måste hanteras.

Skolor som lyckas väl

 • involverar hela organisationen i arbetet
 • arbetar systematiskt med såväl trygghet som med studiero
 • låter organisationen bära ansvaret
 • arbetar både ”här och nu” och med långsiktighet
 • har en rektor och skolledning som aktivt driver arbetet

Skolor där det inte fungerar

 • saknar ett utvecklat arbete för studiero
 • har inte en heltäckande bild av nuläget
 • arbetar inte skolövergripande
 • saknar ett främjande och förebyggande arbete
 • vidtar åtgärder som inte ger effekt

 

Läs hela rapporten här:

Skolors arbete med trygghet och studiero