Nytt stödmaterial till skolorna

– Skolverket publicerar idag sitt stödmaterial till skolorna. Vi har varit med i en av deras arbetsgrupper för att ge vår bild av läget. Det är viktigt att vi myndigheter samverkar för att beskriva de problemområden som finns, kunna ge stöd och för att arbeta framåtsyftande, säger Helén Ängmo generaldirektör för Skolinspektionen.

Skolinspektionen har under Corona-pandemin på flera sätt förändrat det ordinarie inspektionsarbetet. Vi arbetar nu med förenklade och framåtsyftande granskningar. Detta sker på distans utifrån avgränsade frågeställningar. Intervjuer sker med ett urval huvudmän och rektorer i syfte att samla in en övergripande bild och få kunskaper om skolornas situation. Vi vill understryka att vi inte intervjuar alla huvudmän och rektorer utan att vi gör ett urval.

Vi tar också hänsyn till om huvudmän och rektorer uppger att arbetsbelastningen är för hög och att de vill avvakta med att genomföra intervjuerna.

Vi försöker även på olika sätt underlätta för huvudmän och rektorer genom att

  • i första hand genomföra intervjuer per telefon eller genom Skype, för att minska skriftväxling och dokumentation
  • begära in information i mycket begränsad utsträckning
  • genomföra korta intervjuer på cirka 0,5-1 timme
  • inga eller starkt begränsade kontakter tas med lärare och skolpersonal
  • återkoppla muntligt eller i form av ett enklare inspektionsmeddelande
  • vara lyhörda för skolans situation

I vissa fall kan vi ändå starta en riktad tillsyn. Det innebär att vi mer ingående utreder ett ärende. Men även här kommer vi att anpassa vårt arbete till situationen. Till exempel kommer vi ta hänsyn till rådande förhållanden och arbeta med längre uppföljningstider.

Ett mål med vårt inspektionsarbete just nu är att beskriva de problemområden som finns och på olika sätt bidra till förbättringar. Det kan även handla om att information om läget behöver förmedlas till vår uppdragsgivare. Och vi behöver även avsluta granskningar som startade innan Coronapandemin.

Här kan du ta del av Skolverkets stödmaterial:

Organisera och undervisa på distans