Otillräcklig styrning av kvaliteten i förskolan

Skolinspektionen har granskat hur 29 ansvariga huvudmän arbetar med att styra och stödja förskolorna att nå de mål som finns i den nationella läroplanen.

– När huvudmän ska redovisa resultat från förskolan lägger de ofta stor vikt på vad vårdnadshavare svarar i enkäter och uppgifter om exempelvis personaltäthet och andel högskoleutbildad personal. Men det är inte tillräckligt för att veta om barnen faktiskt får lära sig och utvecklas enligt de nationella mål som finns i läroplanen, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Resultatet visar att det finns ett stort behov av att huvudmännen utvecklar vissa delar av det systematiska kvalitetsarbetet. Ofta saknas diskussioner om vilka mål som finns och hur de ska uppfyllas. Det kan handla om att undersöka om barnen på förskolorna har utvecklat sina förmågor utifrån det som står i läroplanen och om verksamheten har lett till att barnen har utvecklats. När den typen av utvärdering saknas blir det svårt att exempelvis fatta beslut om förbättringsinsatser utifrån vad barnen har för behov.

– Huvudmännen behöver skaffa sig bättre kunskap om vad de nationella målen innebär och utgå från dem när de sätter egna mål för förskolan. De behöver också se till att förskolechefer och förskollärarna får tillräcklig kompetens för att följa upp och utvärdera hur väl målen uppfylls säger Helén Ängmo.

För mer information:

Annika Welinder, projektledare: 08-586 081 22

Presstjänsten: 08-586 080 60