Regelbunden tillsyn

All utbildningsverksamhet granskas

Skolinspektionen granskar alla huvudmäns ansvarstagande. Huvudman är alla kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet. Vi genomför tillsyn av att huvudmannen tar sitt ansvar för de verksamheter som huvudmannen bedriver. Det handlar bland annat om förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Här hittar du en detaljerad lista över vilka skolformer/verksamheter som myndigheten har tillsyn över:
Dessa skolformer granskar vi

Tillsyn av skolor

Alla skolor ingår i tillsynen, men Skolinspektionen anpassar tillsynen efter situationen på varje skola. Myndigheten prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Det innebär att vi lägger mer tid på tid och resurser på dessa skolor.

Utifrån lagar och styrdokument

Skolinspektionen bedömer om den granskade verksamheten uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår från bland annat skollagen, förordningar och läroplaner, det vill säga de bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. Här kan du läsa mer om vilka områden vi lägger vikt vid och vad vi granskar i olika skolformer:
Detta bedömer vi

Läs mer om ägar- och ledningsprövning

Tillsynsbeslut för huvudmän och verksamheter

Skolinspektionen fattar dels beslut för huvudmannens ansvarstagande för de skolformer som huvudmannen ansvarar för. Det kan vara ett samlat beslut eller ett eller flera beslut per skolform. Dessutom får de skolor där Skolinspektionen gjort tillsynsbesök ett eget beslut, som bara handlar om den skolan.

Skolinspektionen ger råd och vägledning och följer sedan upp att bristerna åtgärdas.

Huvudmannens ansvar

Det är huvudmannen, alltså den kommun, utbildningsföretag eller annan organisation som driver verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna. De har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av sina verksamheter.