Om bristerna är allvarliga

I föreläggandet står vad skolan ska göra

Om Skolinspektionen ser att det finns brister på en skola som måste åtgärdas kan myndigheten kräva att skolan åtgärdar bristerna. Detta sker i form av ett så kallat föreläggande. I förläggandet ska det stå vad skolan ska göra och när de ska ha gjort det.

I mycket allvarliga fall kan skolan stängas direkt

Om bristerna är mycket allvarliga kan Skolinspektionen bestämma att skolan ska stängas direkt och vara stängd tills bristerna har åtgärdats. Detta gäller både kommunala och fristående skolor. Det finns dock en tidsgräns: Skolinspektionen får bara hålla en skola stängd på detta sätt i sex månader. Detta kallas att myndigheten utfärdar ett tillfälligt verksamhetsförbud. Eftersom det får så stora konsekvenser för eleverna kan det bara ske i extremt allvarliga fall, framför allt om det finns allvarlig risk för elevernas hälsa eller säkerhet. Skolinspektionen kan också stänga en skola på grund av andra mycket allvarliga brister.

Samtidigt som Skolinspektionen stänger en skola tillfälligt får skolan ett föreläggande (se ovan), där det står vad skolan måste göra för att kunna öppna igen.

Om en fristående skola inte åtgärdar allvarliga brister

Om en fristående skola inte åtgärdar allvarliga brister, trots att de har fått ett förläggande från Skolinspektionen, kan Skolinspektionen dra in tillståndet för skolan. Då kan skolan inte fortsätta sin verksamhet, utan tvingas stänga.

Om en kommunal skola eller en landstingsskola inte åtgärdar allvarliga brister

Skolinspektionen kan inte lägga ner en skola som drivs av en offentlig huvudman, alltså en kommun eller ett landsting. Om kommunen eller landstinget har misskött sig grovt och inte åtgärdat allvarliga brister på skolan, trots att de fått ett förläggande från Skolinspektionen, kan Skolinspektionen gå in och vidta de åtgärder som bedöms vara nödvändiga på skolan. Då får den kommun eller det landsting som står bakom skolan betala kostnaderna för detta.

Vem har ansvar för att bristerna åtgärdas?

Det är alltid huvudmannen, alltså den som driver skolan, som har ansvar för att bristerna åtgärdas. När det gäller kommunala skolor är huvudmannen kommunen, för landstingens skolor är det landstinget och för fristående skolor är huvudmannen det företag eller organisation som äger skolan.

Detta händer om en skola tvingas stänga

Om en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola, men gymnasieelever är inte garanterade plats på samma program. Alla elever har rätt att få betyg i alla kurser som de har avslutat på den skola som har stängts.

Skolinspektionens beslut kan överklagas

Beslut om vitesföreläggande, beslut om tillfälligt verksamhetsförbud, återkallande av godkännande för fristående skolor och beslut om statliga åtgärder för rättelse mot offentligt ägda skolor kan överklagas till förvaltningsrätten. Det är den som driver skolan, huvudmannen, som kan överklaga besluten.