Skolinspektionen granskar kvaliteten i skolan

Vad innebär regelbunden kvalitetsgranskning?

Ett viktigt syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att kunna ge en nyanserad återkoppling till skolor. Granskningen ska bidra till att höja utbildningens kvalitet i svensk skola genom att fokusera på en god utbildning i en trygg miljö för alla elever. De fyra områden som granskas när vi besöker skolor är:

 
   

Vi har i val av områden utgått från vad forskningen har pekat ut som viktiga för skolutveckling, samt den beprövade erfarenhet som finns samlad på myndigheten. Inom varje område bedömer vi hur skolan uppnår Skolinspektionens fastställda kvalitetskriterier i förhållande till tre nivåer:

  • I hög utsträckning
  • I flera delar, men utvecklingsområden finns 
  • I låg utsträckning

Om vi i vår bedömning landar i någon av de två sistnämnda nivåerna får skolan i besluten även ett tillhörande utvecklingsområde som syftar till att höja kvalitén inom området.   

Varför startar vi regelbunden kvalitetsgranskning?

Ett viktigt syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att kunna ge en nyanserad återkoppling till skolor. Vi beskriver i ett beslut vilka utvecklingsområden skolan kan vidta för att att höja kvalitén i utbildningens olika moment. När Skolinspektionen besöker skolor tittar vi därför både på det som är välfungerande och på det som vi vill att skolan ska fortsätta att arbeta med, samt de delar där kvalitén är låg och som behöver utvecklas. I de fall utvecklingsområden identifieras på en skola beskrivs dessa i besluten med tillhörande rekommendationer för hur skolan (och huvudmannen) kan arbeta vidare för att höja kvalitén. 

I samband med beslutet erbjuder vi skolan att få en muntlig återföring av beslutet. Vid en viss angiven tidpunkt efter vårt beslut ska skolan/huvudmannen i ett svar till Skolinspektionen beskriva på vilket sätt man tagit sig an utvecklingsområdena, i de fall där det går, även beskriva effekterna av arbetet. 

Vilka skolor besöker vi?

Vi besöker de skolor som vi bedömer kan ha utvecklingsbehov. Dessa skolor väljs ut med hjälp av en analys som bland annat bygger på skolans kunskapsresultat, en enkät till elever - föräldrar och pedagogisk personal. Vi tittar även på resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till Skolinspektionen. Chansen att bli utvald för en regelbunden kvalitetsgranskning ökar om det var länge sedan Skolinspektionen genomförde en tillsyn på skolan och om skolan uppvisar stora avvikelser vid de ombedömningar av nationella prov som Skolinspektionen genomför. Under det första läsåret kommer vi att besöka drygt 400 grundskolor.


Länkar:

OECD rapport: http://www.oecd.org/edu/school/Improving-Schools-in-Sweden.pdf
Statskontoret: http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/201703.pdf


Projektledare för "Regelbunden kvalitetsgranskning" är Lars Thornberg

e-post: Lars.Thornberg@skolinspektionen.se
telefon: 08-586 082 27