Regelbunden kvalitetsgranskning

Varför breddar vi vår inspektion?

Ett viktigt syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att kunna ge en nyanserad återkoppling till skolor. Vi beskriver i ett beslut vilka utvecklingsområden skolan kan vidta för att att höja kvalitén i utbildningens olika moment. När Skolinspektionen besöker skolor tittar vi därför både på det som är välfungerande och på det som vi vill att skolan ska fortsätta att arbeta med, samt de delar där kvalitén är låg och som behöver utvecklas. I de fall utvecklingsområden identifieras på en skola beskrivs dessa i besluten med tillhörande rekommendationer för hur skolan (och huvudmannen) kan arbeta vidare för att höja kvalitén. 

I samband med beslutet erbjuder vi skolan att få en muntlig återföring av beslutet. Vid en viss angiven tidpunkt efter vårt beslut ska skolan/huvudmannen i ett svar till Skolinspektionen beskriva på vilket sätt man tagit sig an utvecklingsområdena, i de fall där det går, även beskriva effekterna av arbetet. 

Vilka områden granskar vi?

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på skolenhetsnivå granskar vi fyra områden: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero, samt bedömning och betygssättning.

Vi har i val av områden utgått från vad forskningen har pekat ut som viktiga för skolutveckling, samt den beprövade erfarenhet som finns samlad på myndigheten. Inom varje område bedömer vi hur skolan uppnår Skolinspektionens fastställda kvalitetskriterier i förhållande till tre nivåer:

  • I hög utsträckning
  • I flera delar, men utvecklingsområden finns 
  • I låg utsträckning

Om vi i vår bedömning landar i någon av de två sistnämnda nivåerna får skolan i besluten även ett tillhörande utvecklingsområde som syftar till att höja kvalitén inom området.    

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på huvudmannanivå granskar vi två områden: huvudmannens analys av studieresultat och trygghet samt huvudmannens kompensatoriska arbete. Nationella mål och riktlinjer såväl som forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund vid granskningen.

Vilka skolor besöker vi?

Vi besöker de skolor som vi bedömer kan ha utvecklingsbehov. Dessa skolor väljs ut med hjälp av en analys som bland annat bygger på skolans kunskapsresultat, en enkät till elever - föräldrar och pedagogisk personal. Vi tittar även på resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till Skolinspektionen. Chansen att bli utvald för en regelbunden kvalitetsgranskning ökar om det var länge sedan Skolinspektionen genomförde en tillsyn på skolan och om skolan uppvisar stora avvikelser vid de ombedömningar av nationella prov som Skolinspektionen genomför. 

Läs mer

Film med Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen, om vad Regelbunden kvalitetsgranskning innebär och varför vi har valt att bredda vårt uppdrag.

Information om de granskningsområden Skolinspektionen valt ut: 

 
   

 

Länkar:

OECD rapport: http://www.oecd.org/edu/school/Improving-Schools-in-Sweden.pdf
Statskontoret: http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/201703.pdf


Projektledare för "Regelbunden kvalitetsgranskning" är Lars Thornberg

e-post: Lars.Thornberg@skolinspektionen.se
telefon: 08-586 082 27