Regelbunden kvalitetsgranskning

Vad innebär regelbunden kvalitetsgranskning?

Vi vill i högre grad än tidigare granska kvaliteten i svensk skola. Syftet är att Skolinspektionen ska kunna ge mer stöd och återkoppling till skolor, kommuner och fristående huvudmän – både kring det som behöver utvecklas och det som vi bedömer som styrkor och goda arbetssätt. Detta synsätt ligger i linje med de rekommendationer som OECD gav till Sverige 2015 och de utmaningar som Statskontoret pekade ut i sin genomlysning av Skolinspektionen 2017.     

Pilotgranskningar av grundskolan, gymnasieskolan och huvudmannen

Under hösten 2017 genomfördes den första pilotgranskningen av 40 grundskolor i 20 kommuner enligt en ny modell för regelbunden kvalitetsgranskning. Granskningen gjordes utifrån följande bedömningsområden: Undervisning, Rektors ledarskap, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygssättning.

För närvarande genomförs en utvärdering av piloten där bland annat cirka 20 rektorer och 10 huvudmän har deltagit i intervjuer för att lämna sina synpunkter på den nya inspektionsmodellen. Även cirka 25 inspektörer på Skolinspektionen som genomförde besöken i piloten har intervjuats. Utvärderingen kommer att vara klar i slutet av mars. 

Under våren 2018 kommer vi att genomföra en andra pilotgranskning, denna gång av 10 gymnasieskolor och 10 huvudmän. Båda pilotgranskningarna syftar till att testa och utveckla den nya modellen för regelbunden kvalitetsgranskning. Under arbetet hämtar vi kontinuerligt in synpunkter och förslag på förbättringar från forskare inom skolområdet samt från en referensgrupp bestående av SKL, Friskolornas Riksförbund, Göteborgs stad, Academedia, och Skolverket.

Implementeringsarbete pågår

På Skolinspektionen pågår ett internt implementeringsarbete inför införandet av regelbunden kvalitetsgranskning som ska starta höstterminen 2018, där information och kommande utbildningar för våra inspektörer bland annat ingår.

Länkar:
OECD rapport: http://www.oecd.org/edu/school/Improving-Schools-in-Sweden.pdf
Statskontoret: http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/201703.pdf


Projektledare för "Regelbunden kvalitetsgranskning" är Lars Thornberg

e-post: Lars.Thornberg@skolinspektionen.se
telefon: 08-586 082 27