Regelbunden kvalitetsgranskning

Varför genomför vi regelbunden kvalitetsgranskning?

Ett viktigt syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att kunna ge en nyanserad återkoppling till skolor. I ett beslut  beskriver vi vilka utvecklingsområden skolan kan vidta för att att höja kvaliteten i utbildningens olika moment. När Skolinspektionen besöker skolor tittar vi därför både på det som är välfungerande och på det som vi vill att skolan ska fortsätta att arbeta med, samt de delar där kvaliteten är låg och som behöver utvecklas. I de fall utvecklingsområden identifieras på en skola beskrivs dessa i besluten med tillhörande rekommendationer för hur skolan (och huvudmannen) kan arbeta vidare för att höja kvaliteten. 

I samband med beslutet erbjuder vi skolan muntlig återföring av beslutet. Vid en viss angiven tidpunkt efter vårt beslut ska skolan/huvudmannen svara Skolinspektionen och beskriva på vilket sätt man tagit sig an utvecklingsområdena, i de fall där det går, även beskriva effekterna av arbetet. 

Vilka områden granskar vi?

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på skolenhetsnivå granskar vi fyra områden: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero, samt bedömning och betygssättning.

 
   

Vi har i val av områden utgått från vad forskningen har pekat ut som viktiga för skolutveckling, samt den beprövade erfarenhet som finns samlad på myndigheten. Inom varje område bedömer vi hur skolan uppnår Skolinspektionens fastställda kvalitetskriterier i förhållande till tre nivåer:

  • I hög utsträckning
  • I flera delar, men utvecklingsområden finns 
  • I låg utsträckning

Om vi i vår bedömning landar i någon av de två sistnämnda nivåerna får skolan i besluten även ett tillhörande utvecklingsområde som syftar till att höja kvaliteten inom området.    

Inom Inom regelbunden kvalitetsgranskning av huvudman tittar vi på huvudmannens arbete med att skapa förutsättningar så att alla elever får en likvärdig utbildning. Nationella mål och riktlinjer såväl som forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund vid granskningen.

Vilka skolor besöker vi?

Vi besöker de skolor som vi bedömer kan ha utvecklingsbehov. Dessa skolor väljs ut med hjälp av en analys som bland annat bygger på skolans kunskapsresultat, en enkät till elever - föräldrar och pedagogisk personal. Vi tittar även på resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till Skolinspektionen. Chansen att bli utvald för en regelbunden kvalitetsgranskning ökar om det var länge sedan Skolinspektionen genomförde en tillsyn på skolan och om skolan uppvisar stora avvikelser vid de ombedömningar av nationella prov som Skolinspektionen genomför.